กลุ่มบริหารวิชาการ


โครงสร้าง กลุ่มบริหารวิชาการ


รูปแบบ การจัดการเรียนรู้ OLA

การพัฒนาสมรรรถนะครู และ ผู้เรียน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ใช้รูปแบบ การจัดการเรียนรู้ OLA

ฐานข้อมูล สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ฐานข้อมูล งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา