ข่าวและกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3,5 และ 6

เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3,5 และ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงอาหารโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ยินดีต้อนรับข้าราชการครู ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ยินดีต้อนรับข้าราชการครู ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายปริญญา กุลจันทึก
วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา
2. นางสาวมนัสวี สรรเสริญ
วิชาเอกคณิตศาสตร์
3. นายปิยะพงษ์ ปัญญาคำ
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
4. นางสาวสุนิศา ศิริแก้ว
วิชาเอกเคมี

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สถานศึกษาแห่งใหม่

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู
ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. นางสาวศิริกมล บุญสนอง
2. นางสาวณิชมน พยัคฆ์สนธิ์
3. นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
4. นางสาววาสินี คงนมนาน
5. นางสาวแสงจันทร์ สุนนท์นาม
6. นายวิกรานต์ ไพบูลย์กษาปน์

รองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น

วันที่ 24 เมษายน 2566 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทรจิโรจน์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา และนางสาวกนิษฐา โสทะ ในฐานะผู้แทนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และ ประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (มุขหลัง) ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ร่วมการประชุมสัมนาทางวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

วันที่ 20 - 23 เมษายน 2566 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา พร้อมด้วยนางสมัชญา ผุดผ่อง และนางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมนาทางวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมผู้ปกครองของนักกีฬาวอลเลย์บอล

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร โรงเรียนวังจันทร์วิทยาวิทยา ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อกำหนดนโยบายทิศทาง การบริหารจัดการ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ในการจัดทำทีมกีฬาวอลเลย์บอลให้ประสบความสำเร็จ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงานกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงานกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 31 มีนาคม 2566 พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉายพระรูปร่วมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาเกษตรนวัต ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 25-26 มีนาคม 2566 โรงเรียนวังจันทร์วิทยาได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคาร 1 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

โรงเรียนบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยาให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการ "Play and Learn = Plearn English ภาษาอังกฤษสำหรับครูยุคใหม่

วันที่ 20-21 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "Play and Learn = Plearn English ภาษาอังกฤษสำหรับครูยุคใหม่ " ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา โดยได้รับเกียรติจากนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ โดยเน้นกิจกรรมเป็นหลัก ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

โรงเรียนบ้านหนองบัว จังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนบ้านปะโค จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองบัว จังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนบ้านปะโค จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

กีฬาสานสัมพันธ์ เพื่อนพ้องน้องพี่ 2023 สหวิทยาเขตระยอง 2

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ เพื่อนพ้องน้องพี่ 2023 สหวิทยาเขตระยอง 2 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรภัสสร มั่นศรีจันทร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรภัสสร มั่นศรีจันทร์ ม.6/1 ลูกเขียวขาว วังจันทร์วิทยา ที่ได้รับทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ชิงเต่าQingdao University of Science and Technology 青岛科技大学 มณฑล ซานตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน เรียนฟรี 100% โดยได้รับการสนับสนุนจาก ผอ.ศักดา สรรเสริญ รองสมัชญา ผุดผ่อง รองเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล คุณครูหฤทัย ใจดี และคุณครูธนณัน แจ้งศรีสุข สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ ดร.อุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสกับลูกหลานชาวสวนยาง และเด็กนักเรียนวังจันทร์วิทยา

โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนถนนหักพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

โรงเรียนคูเมืองวิทยา จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนคูเมืองวิทยา จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

เรียนพิเศษกับครูชาวต่างชาติ

วันที่ 13 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมเรียนพิเศษกับครูชาวต่างชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมวันที่ 1 จากทั้งหมด 5 วัน โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการสื่อสารกับครูเจ้าของภาษาและActive Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และม.4

วันที่ 11 มีนาคม 2566 บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และม.4 โรงเรียนวังจันทร์วิทยาวันแรก

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva For Education

วันที่ 9 มีนาคม 2566 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva For Education เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจากนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถสร้างหรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้นำไปสู่การแข่งขันหรือเข้าร่วมประกวดผลงานทางด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมวิทยากรครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาซึ่งมีความชำนาญในด้านการใช้โปรแกรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

พิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2566 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาได้จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวาระจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับเกียรติจากนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2-3 มีนาคม 2566 กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แนะแนวทางทิศทางการจัดทำโครงการให้สอดคล้องและตรงตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวังจันทร์วิทยา และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

โอกาสดีๆ ในช่วงปิดเทอมนี้!!! กิจกรรมดีๆ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา และนักเรียนที่สนใจ

ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการและลูกจ้างในอำเภอวังจันทร์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลทหารผ่านศึกร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1-2 ได้มีการบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการและลูกจ้างในอำเภอวังจันทร์ ณ หอประชุม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนางสมัชญา ผุดผ่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย เสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาได้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

เปิดรับสมัครนักเรียน สาขาเกษตรนวัต ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2566

ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 (รักษามาตรฐานระดับเพชร)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 (รักษามาตรฐานระดับเพชร) โดยมีนายทวีวัฒน์ เบญจมาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการและนักเรียนแกนนำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ร่วมตอบข้อซักถามพร้อมทั้งร่วมการประเมินในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานการประเมิน และมีดร.ทวีศักดิ์ เจริญเตีย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา และนางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาได้จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวาระจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้รับเกียรติจากนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023 โดยมี ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา เป็นประธานในงาน โรงเรียนวังจันทร์วิทยา โดยนางสมัชญา ผุดผ่อง และ นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ให้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดระยอง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ด้านกีฬาวอลเลย์บอลหญิง) ประจำปีการศึกษา 2566

ตำรวจภูธรวังจันทร์ ให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้ถึงปัญหาของพิษภัยยาเสพติด และรู้จักการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายทวีวัฒน์ เบญจมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับ พ.ต.อ. ณฐพล หอมจันทร์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้ถึงปัญหาของพิษภัยยาเสพติด และรู้จักการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้ดำเนินการประเมินชุมนุม โดยมีผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมประเมินชุมนุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ฝึกความรับผิดชอบ รู้จักการแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม และสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ณ หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะครูเดินทางไปโรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ เพื่อดูการเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำ การประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางสมัชญา ผุดผ่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวเขมจิรัฏฐ์ ภัทรจิโรจน์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารเครือข่ายการศึกษาและโครงการพิเศษ และคณะครูเดินทางไปโรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ เพื่อดูการเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำ การประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

ค่ายคณิตศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัดค่ายคณิตศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณ นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น และสามารถนำวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง

นายอำเภอวังจันทร์ พบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวังจันทร์วิทยาได้ต้อนรับนายทศพล บวรโมทย์ นายอำเภอวังจันทร์ ในการพบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยาบริเวณหน้าเสาธง โดยมีนายปรีชัย ชุ่มบุญยืนยง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ

ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริหารเครือข่ายการศึกษาและโครงการพิเศษ ได้จัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียน โดยมีนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้รับผิดชอบงานโภชนาการและร้านค้า ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นประธานในกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย และส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้ลูกเสือ – เนตรนารี ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน ฝึกให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ต้อนรับโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนพระราชทาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้การต้อนรับโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรงเรียนพระราชทาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม ภาคกลาง ภาคตะวันออก ระดับชาติ

วันที่ 25- 27 มกราคม 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน และคณะครู ที่พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม ภาคกลาง ภาคตะวันออก ระดับชาติ ณ จังหวัดราชบุรี

ประกวดยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด

วันที่ 25 มกราคม 2566 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้เข้าร่วมการประกวดยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

นักเรียนสายการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ทางความภาษาญี่ปุ่น JLPT ในระดับN5

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมนสิชา เปี่ยมพงศ์สานต์ นักเรียนสายการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น ชั้นม.5 ได้สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ทางความภาษาญี่ปุ่น 日本語能力試験 Japanese Language Proficiency Test : JLPT ในระดับN5

รับสมัครนักเรียน

กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 ( เวลา 8.30 - 16.00 น.) วันสมัครเรียนให้เตรียมเอกสารให้ครบดังต่อไปนี้ 1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดา และมารดา 2. สูติบัตร (ใบเกิด) 3. สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.1 หรือ หนังสือรับรองเกรดเฉลี่ย และการเป็นนักเรียน ปพ.7 4. รูปถ่ายชุดนักเรียนนิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป ( ติดใบสมัคร, ติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร และติดใบมอบตัว )

ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 70

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ร่วมส่งแรงใจและแรงเชียร์ให้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยาด้วยนะคะ

กิจกรรม Open House “เปิดบ้านนวัตกรรม สู่การสร้างสรรค์ วังจันทร์วิทยา”

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Open House “เปิดบ้านนวัตกรรม สู่การสร้างสรรค์ วังจันทร์วิทยา” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และเกิดประสบการณ์ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนเป็น... ดูเพิ่มเติม

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อหาเงินสมทบงบประมาณในการสร้างเรือนพักนอนนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวิเชียร แสงวงศ์กิจ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง นายทศพล บวรโมทย์ นายอำเภอวังจันทร์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน สมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีพระครูพระเทพสิทธิเวที เจ้าอาวาสวัดเนินพระ เจ้าคณะจังหวัดระยองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ หอประชุมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา โดยยอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับเงินบริจาคเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,036,490.81 บาท (ยอด ณ วันที่ 17 มกราคม 2566) ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน กัลยาณมิตร ผู้มีจิตศรัทธา ศิษย์เก่า และผู้ปกครองทุกคนที่ร่วมทำบุญกับทางโรงเรียนมา ณ โอกาสนี้

เทศกาลตรุษจีนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันครู "คุรุปูชนีย์"

วันที่ 16 มกราคม 2566 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา นำโดย นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมวันครู "คุรุปูชนีย์" ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันที่ 14-15 มกราคม 2566 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล "ผ้าป่าสามัคคี 65" เพื่อหาเงินสมทบงบประมาณในการสร้างเรือนพักนอนนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข"

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอแสดงความยินดี กับครูกิตติพิชญ์ มั่งสุข ตำแหน่ง ครู ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และเป็นผู้ได้ทำโครงการครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด - 19

รางวัล "ครูดีในดวงใจ"

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอแสดงความยินดี กับครูที่ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ระดับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พ.ศ. 2566

รางวัล "คุรุปูชนีย์"

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอแสดงความยินดี กับคณะผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัล "คุรุปูชนีย์" #ประจำปี 2566

วอลเลย์บอลยุวชน "แอร์เอเชีย"

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลยุวชน "แอร์เอเชีย"รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 6 (ปีที่32) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 12-19 มกราคม 2566 ณ โรงยิมโรงเรียนทุรงศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) จังหวัดชลบุรี วันที่ 12 มกราคม 2566 (รอบแรก) #ประเภททีมหญิง คู่ที่ 4 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง ชนะ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม จ.ปทุมธานี ด้วยสกอร์ 3:0 เซต 25:22,25:19,25:14 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 8 นาที

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนวังจันทร์วิทยา มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565)

กีฬาประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์ท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์ท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 จากคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีความกระตือรือร้นและมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับสหวิทยาเขตระยอง 2

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 สหวิทยาเขตระยอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับสหวิทยาเขตระยอง 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา และโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

โรงเรียนวังจันทร์วิทยาขอแจ้งการหยุดเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นเวลา 1 วัน

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นำโดยนายทวีวัฒน์ เบญจมาศ และนางชัญภัทขนิษฐ์ เหี้ยมหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิต วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองเป็นประธานในพิธีกิจกรรมรอบกองไฟ ซึ่งการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน ฝึกให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ค่ายพุทธบุตรทำดีเพื่อพ่อ-แม่

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรทำดีเพื่อพ่อ-แม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม และตระหนักถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ณ วัดบึงตากาด อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ขอเชิญร่วมทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวังจันทร์วิทยา และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ขอเชิญร่วมทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนวังจันทร์วิทยา และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา "เพื่อหาเงินสมทบงบประมาณในการสร้างเรือนพักนอนนักเรียน" #วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ด้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ "ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ" ครั้งที่ 18

ขอแสดงความยินดีกับนายฉายวิชญ์ รุ่งเรือง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 #ระดับประเทศ ในการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ "ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ" ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2565 (วันวิทยาศาสตร์) #ระดับชั้นต้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Welcome to Wangchanwittaya school

Welcome to Wangchanwittaya school

ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออก วอลเลย์บอลยุวชน"เอสโคล่า"รุ่นอายุไม่เกิน16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน"เอสโคล่า"รุ่นอายุไม่เกิน16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ปีที่33) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่าง​ วันที่​ 13-20 พฤศจิกายน​ 2565​ (รอบคัดเลือกภาคตะวันออก)​ ณ​ ยิม​โรงเรียน​ชุมชน​วัด​หนอง​ค้อ​ จังหวัด​ชลบุรี ประจำวัน​ที่​ 20​ พฤศจิกายน​ 2565 ประเภท​ที​มหญิง คู่​ที่​ 51​ #รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียน​วังจันทร์​วิทยา​ จังหวัด​ระยอง​ #ชนะ​ โรงเรียน​ชุมชน​วัด​หนอง​ค้อ​ จังหวัด​ชลบุรี​ ด้วยส​กอร์ 3:2 เซ็ต​ 22:25 17:25 25:18 25:16 15:11 ใช้เวลา​การแข่งขัน​ 2​ ชั่วโมง​ 9​ นาที #ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออกไปแข่งที่จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นศูนย์สอบประจำอำเภอในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นศูนย์สอบประจำอำเภอในการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้มีการกำหนดให้นักเรียนได้สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก เพื่อสอบวัดความรู้วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมพร้อมกันทั่วประเทศ

แจ้งหยุดเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

โรงเรียนวังจันทร์วิทยาแจ้งหยุดเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นเวลา 1 วัน

วังจันทร์เกมส์ 65

วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "วังจันทร์เกมส์ 65" ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร เเสงวงศ์กิจ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด ได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้รับเกียรติจากนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิิด "การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ" ในการนี้ต้องขอขอบคุณ ดร.ชยุต พิพัฒฐาดร ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการเขียนบทความวิชาการ และนำไปใช้ในการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่อไป ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

งานประเพณีวิ่งควายชุมแสง ครั้งที่ 42

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยาได้เข้าร่วมงานประเพณีวิ่งควายชุมแสง ครั้งที่ 42 ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบสานกันมาช้านานของพี่น้องชาวชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ประเพณีตักบาตรเทโวออกพรรษา

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลชุมแสง หน่วยงานราชการและชุมชนในอำเภอวังจันทร์ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีตักบาตรเทโวออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ตลาดชุมแสง อำเภอวังจันทร์

แสดงความไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอแสดงความไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน18ปี

ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง #รุ่นอายุไม่เกิน18ปี นักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นตัวแทนจังหวัดระยอง เข้าร่วมแข่งขันรายการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 2 ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้สิทธิ์เข้าร่วมรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่

แสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู และศิษย์เก่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ครูกรองทิพย์ ครูผุสดี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

อบรมแกนนำ อย.น้อย

วันที่ 16 กันยายน 2565 งานอนามัย โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมแกนนำ อย.น้อย จัดโดยโรงพยาบาลวังจันทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องการทดสอบสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ผัก และผลไม้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์

วันที่ 16 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนางสมัชญา ผุดผ่อง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ บริเวณอาคาร 1 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8-9 กันยายน 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา นางสมัชญา ผุดผ่อง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู

โรงเรียนปิยชาติพัฒนา จังหวัดนครนายก
โรงเรียนบ้านนาสีดา จังหวัดอำนาจเจริญ
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา จังหวัดนครนายก
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก

เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ประกาศโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อุทกภัย)

ประกาศชี้แจงการแอบอ้างของมิจฉาชีพในรูปแบบการทำรูปโปรไฟล์ของครูในโรงเรียนไปใช้ในการหลอกลวง

ค่ายพัฒนาการออกแบบและเทคโนโลยี

วันที่ 1-2 กันยายน 2565 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ได้ดำเนินการจัดโครงการ "ค่ายพัฒนาการออกแบบและเทคโนโลยี" โดยได้รับเกียรติจากนางสมัชญา ผุดผ่อง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธี การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่เป็นสากล และเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่ด้วย Lean Business Model Canvas

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นำโดยนางสมัชญา ผุดผ่อง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้นำคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่ด้วย Lean Business Model Canvas จัดโดยสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

การประกวดนวัตกรรม และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้ดำเนินการจัดการประกวดนวัตกรรม และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต (10+2) เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยได้รับเกียรติจากนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี บรรยากาศในการประกวดนวัตกรรมนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมผ่าน VTR เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินอีกด้วย

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูได้กำหนดจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรับทราบการดำเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายผู้ปกครอง สร้างความสัมพันธ์อันดี และประสานความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

นิเทศ กำกับ ติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศ กำกับ ติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทำทุจริตในลักษณะต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดทำหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียน ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

กิจกรรม Road Show “เพื่อนชุมชน เปิดประตูสู่อนาคต 2022”

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 งานแนะแนว โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Road Show ตามโครงการ “เพื่อนชุมชน เปิดประตูสู่อนาคต 2022” จัดโดยสมาคมเพื่อนชุมชน (5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง) PTT Group ,SCG ,DOW ,BLCP และ GPSC ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นำโดยนางวิจิตต์ สุทธิ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวังจันทร์วิทยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ปฐมนิเทศ และลงนามในสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้เชิญผู้ปกครองและนักเรียนผู้กู้ยืม เข้าร่วมการปฐมนิเทศ และลงนามในสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจ ระเบียบสัญญาการกู้ยืม กรอบวงเงินกู้ยืม ระเบียบการชำระหนี้ และการสร้างจิตสำนึกในการนำเงินไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชาและสารเสพติด

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู พร้อมด้วยนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชาและสารเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาตั้งแต่การปลูกและโทษพิษภัยของกัญชาและสารเสพติด ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอขอบคุณทางโรงพยาบาลวังจันทร์ที่ให้ความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรทางการแพทย์มาให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วยค่ะ

จัดกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

กิจกรรมเทศกาลทานาบาตะ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเทศกาลทานาบาตะ โดยได้รับเกียรติจากนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การเขียนคำอธิษฐานขอพรจากดวงดาว การใส่ชุดยูกาตะ การพับกระดาษโอริกามิ การตักไข่ ตอบคำถามภาษาญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของภาษาอังกฤษและภาษาจีนภายในงานด้วย

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ หอประชุมอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

กิจกรรม "วันแม่ 12 สิงหาคมบรมราชชนนีพันปีหลวง" ประจำปี 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร และคณะครู ได้จัดกิจกรรม "วันแม่ 12 สิงหาคมบรมราชชนนีพันปีหลวง" ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกพระคุณแม่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ และส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักในเรื่อง ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด ณ หอประชุมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

กิจกรรมวันสุนทรภู่รู้รักษ์ภาษาไทย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รู้รักษ์ภาษาไทย ได้รับเกียรติจากนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจภาษาไทยและรำลึกถึงผลงานของสุนทรภู่ ณ หอประชุมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

กิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร และคณะครู ได้จัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการแสดงออกถึงความสามัคคี ณ หอประชุมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นำโดย นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเป็นการสืบสาน รักษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่

อบรม โครงการอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยาได้ดำเนินการจัดอบรม โครงการอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนแกนนำ 4 ฝ่าย และหัวหน้าห้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแกนนำได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลให้กับเพื่อนในห้อง ทำให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่มากยิ่งขึ้น

แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล ณ สนามกีฬายิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 #ประเภททีมหญิง กลุ่ม ซี : เขต 2 จ.ระยอง ร.ร.วังจันทร์ฯ ชนะ เจ้าภาพ จ.กำแพงเพชร 3-0 เชต 25-3, 25-16, 25-8

ครูนอกโรงเรียน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยาจัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน #ครูนอกโรงเรียน ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ต้อนรับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้การต้อนรับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ประกวดบูธนิทรรศการชุมชนคุณธรรมงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลัง "บวร"

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา #ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบูธนิทรรศการชุมชนคุณธรรมงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลัง "บวร" จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดระหารไร่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยาได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี 2565 ได้รับเกียรติจาก นายศักดา สรรเสริญ ผู้อํานวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม ชนะเลิศ (โรงเรียนขนาดใหญ่) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม ชนะเลิศ (โรงเรียนขนาดใหญ่) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลชุมแสง ได้จัดทำโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก” ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร รวมถึงการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

มอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 256

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักเรียน ซึ่งรางวัลการประกวดพานมีรางวัลประเภทสร้างสรรค์และสวยงาม

โครงการ “ขับขี่...มีสุข” ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้รับมอบหมายจากกลุ่มบริษัท ปตท. ดำเนินการจัดโครงการ “ขับขี่...มีสุข” ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีการจัดการอบรมเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

โครงการรณรงค์ป้องกัน ระวังภัย ท้องก่อนวัย เสียใจตลอดกาล

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลชุมแสง ได้จัดทำ “โครงการรณรงค์ป้องกัน ระวังภัย ท้องก่อนวัย เสียใจตลอดกาล” ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมใหม่กับวัยรุ่นไทยให้รู้จักรัก และเห็นคุณค่าของตัวเองเกิดการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะชีวิตและสร้างเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นให้ลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไปในอนาคต

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู พร้อมด้วยนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและเข้าใจโทษภัยของยาเสพติด ณ หอประชุม ขอขอบคุณทางโรงพยาบาลวังจันทร์ที่ให้ความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรทางการแพทย์มาให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

กิจกรรมวันสุนทรภู่รู้รักษ์ภาษาไทย

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รู้รักษ์ภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงผลงานและพระคุณของสุนทรภู่กวีเอกของโลก

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์ ขอขมาและระลึกถึงพระคุณครู อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ โดยมีนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยคณะกรรมการได้เข้าติดตาม ตรวจสอบ การบริหารการจัดการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อติดตามการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านกิจการนักเรียนและด้านการติดตามการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยในชั้นเรียน (BEST PRACTICE)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่ม 10+2 อาชีพ อุตสาหกรรมเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานการจัดการศึกษาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ EEC ได้รับเกียรติจาก นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นประธานในพิธีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่ม 10+2 อาชีพ อุตสาหกรรมเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้เรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมและพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ให้สอดคล้องกับรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่ม 10+2 อุตสาหกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การจัดการอบรม สร้างนวัตกรน้อย เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม

วันที่ 30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยาได้ดำเนินการจัดการอบรม สร้างนวัตกรน้อย เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะในการทำงาน โดยผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน และฝึกผู้เรียนให้เป็นนวัตกรน้อย ตามความถนัดและความสนใจ

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร และคณะครูจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก และขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลวังจันทร์ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและบุหรี่แก่นักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

โรงเรียนวังจันทร์วิทยาขอขอบคุณบริษัทเอสอาร์พี โพลีแพค จำกัด ที่มอบชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับทางโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2565 ตามระเบียบวาระ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

มาตรการของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร และคณะครูจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 คุณนิพนธ์ นันท์สุรกิจ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่ #นักเรียน #นักกีฬาของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท #มอบทุนการศึกษา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนจ่านกร้อง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานภายในองค์กร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
7.00 - 16.00น.

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ยินดีต้อนรับข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน

นางสาวเกตน์สิรี พรหมทัศน์ (ครูเก๋) วิชาเอก คณิตศาสตร์

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ยินดีต้อนรับข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้ง 6 ท่าน

1. นางสาวสุขนิตา มัจฉา (ครูมด) ภาษาไทย
2. นายศุภฤกษ์ ธรรมโชติ (ครูหนุ่ม) ฟิสิกส์
3. นางสาววรดา มะยุโรวาท (ครูอ้อ) ชีววิทยา
4. นายณัฐสิทธิ์ จิตเนื่อง (ครูณัฐ) ดนตรีสากล
5. นางสาวอรวรรณ โพธิ์แก้ว (ครูหนึ่ง) คหกรรม
6. นางสาวรจเรศ ระโหฐาน (ครูกล้วย) แนะแนว

ประชาสัมพันธ์มอบตัว (สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนรอบ 2)

ประชาสัมพันธ์จากงานรับนักเรียน ✨นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนรอบ 2) ให้มามอบตัวนักเรียนในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องทะเบียนวัดผล

ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนโคกเจริญวิทยา อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 4 เมษายน 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนโคกเจริญวิทยา อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เข้าศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

การรับมอบตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยารับมอบตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบตจ์ (2ท่อน)

วันที่ 1 เมษายน 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบตจ์ (2ท่อน) ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ "ร้อยดวงใจ..สานสายใย..วังจันทร์วิทยา"

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ "ร้อยดวงใจ..สานสายใย..วังจันทร์วิทยา" ????ครูมัสยา ลืนภูเขียว ????ครูพิชวรรณ สังข์สาลี ????ครูพสิษฐ์ธน พรมแดง ????ครูวิริยะ สมสุภาพ

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉายพระรูปร่วมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาเกษตรนวัต

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร และคณะครูจัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉายพระรูปร่วมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาเกษตรนวัต ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

การรับมอบตัวนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 2-3 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน ต้องมีผลตรวจ ATK มายืนยันก่อนเข้าสถานศึกษาในวันมอบตัวนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 2 - 3 เมษายน 2565) * ผลการตรวจ ATK ต้องเป็นรูปภาพหรือใบรับรองจากสถานพยาบาล

รายชื่อนักเรียนมอบตัวโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ปีการศึกษา 2565

ประกาศจากงานรับนักเรียน โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ✅รายชื่อนักเรียนมอบตัว ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนว่ามอบตัวห้องใด และมามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนด - ผู้ปกครองมารับใบมอบตัวนักเรียนได้ที่ป้อมยามหน้าโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 - กรอกข้อมูลใบมอบตัวนักเรียนให้เรียบร้อยและนำมายื่นให้ครูรับมอบตัวในวันและเวลาที่มอบตัว

กองทุนสู้ภัยโควิด-19 มูลนิธิโรงพยาบาลแกลง มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 แก่โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 กองทุนสู้ภัยโควิด-19 มูลนิธิโรงพยาบาลแกลง มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 แก่โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมี นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ประธานมูลนิธิ ร่วมเป็นตัวแทนกองทุนมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ พร้อมขาตั้งพื้น แอลกอฮอล์75% หน้ากากอนามัย จำนวน 1 ชุด มูลค่า 2,430 บาท

การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีด้วย Google Site

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นำโดยผู้อำนวยการศักดา สรรเสริญ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูทุกคน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีด้วย Google Site ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การสร้างสื่อเพื่อเตรียมประเมิน PA รูปแบบออนไลน์ และให้ครูสามารถสร้างสื่ออินโฟร์กราฟิกประกอบสื่อการเรียนการสอน

ประกาศจากงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

✅1. งดการสอบนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ✅2. มอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (2-3 เมษายน 2565) ✅3. ตรวจสอบรายชื่อการมอบตัวทางเว็บไซต์โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565) ✅4. นักเรียนที่ยังส่งเอกสารการสมัครเรียนไม่ครบ ให้นักเรียนนำมาให้อีกครั้งในวันมอบตัว ✅5.อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา

ด้วยโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบโรงเรียนเดิม เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2565 ประเเภทโควตาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้

ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นางชัญภัทขนิษฐ์ เหี้ยมหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นางชัญภัทขนิษฐ์ เหี้ยมหาญ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับแสดงความยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับแสดงความยินดี กับนางชัญภัทขนิษฐ์ เหี้ยมหาญ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.59 น.

แจ้งการหยุดเรียน On-site และปรับเป็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)

ประกาศโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เรื่อง แจ้งการหยุดเรียน On-site และปรับเป็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยผู้อำนวยการศักดา สรรเสริญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้การต้อนรับผู้ปกครอง เพื่อประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง #ประชุมผู้ปกครอง #ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน และได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือทั้งในและนอกสถานศึกษาระหว่างโรงเรียนวังจันทร์วิทยากับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน #ครูนอกโรงเรียน

มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

กำหนดการรับสมัครนักเรียน

กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 #วันสมัครเรียนให้เตรียมเอกสารให้ครบดังต่อไปนี้
1. สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.1 หรือ หนังสือรับรองเกรดเฉลี่ย และการเป็นนักเรียน ปพ.7
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดา และมารดา
3. สูติบัตร (ใบเกิด)
4. รูปถ่ายชุดนักเรียนนิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป ( ติดใบสมัคร, ติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร และติดใบมอบตัว )

ประกาศเปิดเรียน On-Site

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประกาศเปิดเรียน On-Site ตั้งแต่ วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยนักเรียนมาเรียนแบบแบ่งกลุ่ม A และ B รายละเอียด คลิกอ่านเพิ่มเติม

เทศกาลตรุษจีนมาแล้ว...

เทศกาลตรุษจีนมาแล้วค่าา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน มีกิจกรรมดีดีมาแจกจ้าาา ทำได้ 80 % ได้เกียรติบัตรไปเลยจ้าา มาร่วมทำกิจกรรมกันเยอะๆนะคะ ฝึกภาษาจีนกันค่ะ **ปล. ทำได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 ก.พ. 65 เท่านั้นนะคะ ช้าหมดอดได้น้าา

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคำขวัญ #วันครูแห่งชาติ2565 #16 มกราคม 2565

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคำขวัญ (One Slogan One School : OSOS) ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
แบบอย่างการอุทิศตน
เพื่อเยาวชนไทยพัฒนา
ผู้ทรงคุณค่านามว่า "ครู"

สวัสดีปีใหม่ (Happy New Year 2022)

สวัสดีปีใหม่ 2565 (Happy New Year 2022) จากคณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
[ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่
น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล
ให้สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ]

ถ่ายทอดสด การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (ปีที่ 32) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 - 29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา VS โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา

ประกาศ การลดเงินบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากเดิม 2,000 บาท ลดเหลือ 1,500 บาท

ประกาศโรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ในสถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรง โควิด-19 ในปัจจุบัน โรงเรียนวังจันทร์วิทยา กำหนดอัตราในการลดเงินบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564

นางสาวรพีพรรณ แสงใส นักกีฬายอดเยี่ยม การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

นางสาวรพีพรรณ แสงใส นักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ได้รับคัดเลือกเป็น นักกีฬายอดเยี่ยม การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (ปีที่ 37) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2564

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง วอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (ปีที่ 37) ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับแชมป์ทีมวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (ปีที่ 37) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2564

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (ปีที่ 37) ประจำปี 2564

การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (ปีที่ 37) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 13–19 ธันวาคม 2564 ณ ยิมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง (รอบชิงชนะเลิศ) โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ พบ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาวิชาการของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 50) ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (ปีที่ 32)ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2564 ณ สนามโรงเรียนวังจันทร์วิทยา อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

บริษัททิพยประกันภัยมอบสินไหมทดแทนโครงการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ให้กับผู้ปกครองของเด็กหญิงปภาวรินทร์ ดิดตลอด

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 บริษัททิพยประกันภัยมอบสินไหมทดแทนโครงการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ เป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท

กิจกรรมวันคริสต์มาสออนไลน์สุดปังจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

มาแล้วววววว กิจกรรมวันคริสต์มาสออนไลน์สุดปังจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา เริ่มส่งผลงานการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 7-22 ธันวาคม 2564

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

พิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายศักดา สรรเสริญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

แสดงความยินดี ครูกิตติพิชญ์ มั่งสุข ตำแหน่ง ครู ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านการจัดการเรียนการสอน

ขอแสดงความยินดี ครูกิตติพิชญ์ มั่งสุข ตำแหน่ง ครู ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านการจัดการเรียนการสอน ลำดับที่ 1

กองแผนและกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงตรวจพื้นที่สร้างอาคารเรียน

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 กองแผนและกองช่าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ลงตรวจพื้นที่สร้างอาคารเรียนร่วมกับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการโรงเรียน

แจ้งงดการเรียนการสอน และกำหนดวันจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เรื่อง แจ้งงดการเรียนการสอน และกำหนดวันจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ขยายระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (online) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เรื่อง การขยายระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (online) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อชุดกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขันระดับประเทศ จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีคมกฤช มิสเกตุ ผู้จัดการส่วนหน่วยวิศวกรรมและบริหารงานก่อสร้าง และคุณชุติกาญจน์ จันทร์สว่าง ตัวแทนหน่วยบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อชุดกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อการแข่งขันระดับประเทศ จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

สรุปการรับบริการวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สรุปการรับบริการวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ หอประชุม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รับบริการวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ณ หอประชุม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายศักดา สรรเสริญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยานำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รับบริการวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ณ หอประชุม โรงเรียนวังจันทร์วิทย ในโอกาสนี้ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอขอบพระคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มาให้บริการวัคซีนและดูแลนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี

คณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายศักดา สรรเสริญ ในโอกาสได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายศักดา สรรเสริญ ในโอกาสได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รับบริการวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ณ หอประชุม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายศิริชัย หอมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยานำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รับบริการวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ณ หอประชุม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ในโอกาสนี้ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอขอบพระคุณ นพ.ประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังจันทร์ นายจำนงค์ มีลาภ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านคลองเขต ที่ได้นำเจ้าหน้าที่มาให้บริการวัคซีนและดูแลนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ณ หอประชุมอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายศิริชัย หอมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ณ หอประชุมอำเภอวังจันทร์ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอขอบคุณทีมงานโรงพยาบาลวังจันทร์ สาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ดูแลนักเรียนในการรับวัคซีนเป็นอย่างดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข ตำแหน่ง ครู ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา "ครูผู้สอนดีเด่น" "ระดับดีเด่น" กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ "ระดับประเทศ" ประจำปี 2564 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันนิทรรศการวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี รองรับ EEC บนวิถีของความเป็นไทย ให้มาติดต่อรับรางวัล ตามเวลาที่กำหนด ที่โรงเรียน (ห้องวิชการ)

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้ดำเนินการจัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nationnal Flag Day) ประจำปี 2564

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้ดำเนินการจัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nationnal Flag Day) ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

การให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

แบบสำรวจข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Pfizer) โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

โรงเรียนวังจันทร์วิทยาขอแสดงความยินดีกับครูกิตติพิชญ์ มั่งสุข ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม "นิทรรศการวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี รองรับ EEC บนวิถีความเป็นไทย“ รดับ ชั้น ม.ปลาย

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม "นิทรรศการวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี รองรับ EEC บนวิถีความเป็นไทย“ ระดับ ชั้น ม.ต้น

นิทรรศการวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี รองรับ EEC บนวิถีความเป็นไทย

เชิญชวนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม "นิทรรศการวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี รองรับ EEC บนวิถีความเป็นไทย“

ดาวโหลดเกียรติบัตร กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

ดาวโหลดเกียรติบัตร กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน 2564

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2564 สอบคัดเลือก วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564

ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ในพื้นที่จังหวัดระยอง ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนวังจันทร์วิทยาได้ตระหนักถึงความรุนแรง.....

กิจกรรมวันคริสต์มาส วังจันทร์วิทยา

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้แก่คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง และเรียนรู้วัฒนธรรมกิจกรรมในวันสำคัญของชาวต่างชาติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก....

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนเกษตรนวัต

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนเกษตรนวัต และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ....

ถ่ายทำรายการเด็กอวดดี

ด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีกรมประชาสัมพันธ์ได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาจังหวัดระยองเป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนที่มีศักยภาพในการเป็นเด็กและเยาวชนต้นแบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ...

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันชนิดกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

ขอแสดงความยินดี กับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันชนิดกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ...

การอบรมพัฒนานวัตกรน้อย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสมัชญา ผุดผ่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมพัฒนานวัตกรน้อย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...

วันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิต

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 นายทวีวัฒน์ เบญจมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา...

ขอแสดงความยินดีกับ นายทวีวัฒน์ เบญจมาศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายทวีวัฒน์ เบญจมาศ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563...

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน ที่เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้...

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอรอนงค์ เพชรอุราสินธ์ุ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายทวีวัฒน์ เบญจมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้ร่วมเดินทางไปแสดงความยินดีกับ คุณครูอรอนงค์ เพชรอุราสินธุ์...