สภาพชุมชนโดยรวม


            1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนตลาดมีประชาการประมาณ 3,400 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดกับตลาด อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย บริการ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนาคลิสต์บางส่วน ประเพณี/ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ วิ่งควาย สงกรานต์และลอยกระทง
            2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ปริญาญาตรี อาชีพหลักคือ ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจหรือรายได้ โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 160,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
           3) โอกาสและข้อจำกันของโรงเรียน

โอกาส

        - สภาพสังคมีความเข้มแข็ง เนื่องจากมีสภาพการเป็นสังคมญาติพี่น้อง และมีพื้นที่นอกเขต บริการโรงเรียน ได้แก่ พื้นที่ต่างตำบล อำเภอ ที่นำนักเรียนมาเรียนร่วม
        - ประชาชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ส่วนใหญ่เห็นความสำคัญขอการศึกษาและให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดการศึกษา ส่งผลให้มีแนวโน้มในการศึกษาต่อในระดับสู ขึ้นของประชากรวัยเรียน
        - สภาพการคมนาคม มีความสะดวกในการเดินทางมาเรียน โดยมีผู้ปกครองมาส่งและรถยนต์รับส่งนักเรียนประจำ
        - โรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกร ได้แก่ สวนยางพารา สวนผลไม้ อาชีพหลักคือ การทำสวนยางพารา การทำสวนผลไม้ และรับจ้าง
        - ประชนชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
คือ ประเพณีทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษาวันลอยกระทง วันสงกรานต์ เป็นต้น
        - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานภายนอกส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยการศึกา ส่งผลให้โรงเรียนมีทรัพยากรจัดการศึกษา

ข้อจำกัด

        - การย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองในการประกอบอาชีพตามฤดูกาลและการอพยพมาใช้แรงงานของผู้ปกครอง ส่งผลให้ผู้ปกครองต้องย้ายนักเรียนตามไปด้วย
        - ครองครัวแตกแยกหย่าร้างกัน ทำให้นักเรียนมีปัญหา ไม่มีคนดูแลต้องอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
        - การแข่งขันทางการเมืองท้องถิ่น ทำให้เกิดความแกแยกในชุมชน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทาการศึกษา