ข้อมูล นักเรียน


ปีการศึกษา
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
169
156
325
10
ม.2
158
122
280
8
ม.3
182
181
363
10
รวมมัธยมต้น
509
459
968
28
ม.4
124
191
315
8
ม.5
98
135
233
6
ม.6
100
117
217
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
322
443
765
20
รวมทั้งหมด
831
902
1,733
48
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
164
127
291
10
ม.2
194
188
382
10
ม.3
167
191
358
10
รวมมัธยมต้น
525
506
1,031
30
ม.4
102
143
245
6
ม.5
105
126
231
6
ม.6
75
120
195
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
282
389
671
18
รวมทั้งหมด
807
895
1,702
48
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
193
187
380
10
ม.2
169
181
350
11
ม.3
134
158
292
9
รวมมัธยมต้น
496
526
1,022
30
ม.4
103
129
232
6
ม.5
76
125
201
7
ม.6
65
113
178
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
244
367
611
20
รวมทั้งหมด
740
893
1,633
50
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562