จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลผู้เรียนที่เน้นการประเมินตามสภาพจริงและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปี 2566


อ่านแล้ว : 86 ครั้ง