กิจกรรมจิตอาสาสัญจร โครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสัญจร โครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ได้รับเกียรติจากนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้นักเรียนออกแบบการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัด ความสนใจ ในลักษณะอาสาสมัคร และเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมที่นำไปสู่คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่นักเรียนพึงปฏิบัติ
อ่านแล้ว : 45 ครั้ง