ประวัติโรงเรียนวังจันทร์วิทยา


โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวังจันทร์วิทยาก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2523 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำเภอ วังจันทร์ แบบสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปี การศึกษา 2523 โดยมี กำนันธวัชชัย ยืนหยัดชัย บริจาคที่ดินจำนวน 40 ไร่ 43.4 ตารางวา เริ่มแรกอาศัยเรียนที่ที่พักสงฆ์ชุมแสง โดยมีพระสำอางค์ พุทธสโร เจ้าอาวาส ในขณะนั้นช่วยอุปการะ สถานที่เรียน มีนายอุทัย รัตนพงศ์ เป็นครูใหญ่ คนแรกและเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2532

Image Image

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้เปลี่ยนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยองเขต 2 และเมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้เปลี่ยนมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

- ตำบลวังจันทร์
- ตำบลชุมแสง
- ตำบลป่ายุบใน
- ตำบลพลงตาเอี่ยม