ค้นหา

รางวัลดีเด่น

รางวัลดีเด่นหรือเกรียรติประวัติของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ที่ ชื่อ - นามสกุล รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี ประเภท
1ดร.ภิรมย์ ลี้กุลรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 (Princess Maha Chakri Award)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2560ผู้บริหาร
2โรงเรียนวังจันทร์วิทยา"Best Practice" ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และจัดนิทรรศการร่วมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (OBEC ZERO WASTE SCHOOL) ในระดับภูมิภาคสพม.182560สถานศึกษา
3โรงเรียนวังจันทร์วิทยา"Best Practice" การบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (OBEC ZERO WASTE SCHOOL) โรงเรียนที่มีความโดดเด่น ด้านการนำขยะไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานสพม.182560สถานศึกษา
4นางสาวกรองทิพย์ เพียรพิจิตรรางวัล “คุรุปูชนีย์” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพม. เขต 182560ครู
5นางสาวธมลวรรณ วุฒิมากรางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทด้านนวัตกรรม (ม.ต้น) โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Best Practice) สพม. เขต 182560ครู
6นางสาวเบญจรัตน์ บุญประเสริฐรางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทด้านนวัตกรรม (ม.ต้น) โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS)สพม. เขต 182560ครู
7นางณัฐชนาภัทร เจียมศีริรางวัลระดับเหรียญทอง ประเภทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สพม. เขต 182560ครู
8นายจิรพล คำต่อตั้งรางวัลระดับเหรียญเงิน ประเภทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สพม. เขต 182560ครู
9นางสาวศิริกมล บุญสนองรางวัลระดับเหรียญเงิน ประเภทด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สพม. เขต 182560ครู
10นางสาวรุ่งทิพย์ ยุ่นประยงค์รางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม (ม.ต้น) โรงเรียนวังจันทร์วิทยา (ระยอง) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สพม. เขต 182560ครู
11นายธวัชชัย สุวรรณนาคะรางวัลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้เสียสละ อุทิศตนและทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่ง ในการจัดการศึกษาสพฐ.2559ผู้บริหาร
12นายสิงหา รักษาธรรมรางวัล “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น” สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา2559ผู้บริหาร
13นายภัทรวุฒิ กันศิริได้รับรางวัล “MOE AWARDS” ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สพม. เขต 182559ครู
14นางสาวผุสดี ผาสุขยืดรางวัล “คุรุปูชนีย์” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘สพฐ.2559ครู
15นางปราณี วิโนทพรรษ์รางวัล “คุรุปูชนีย์” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ สพฐ.2559ครู
16นางเอ็นดู วงศ์พยัคฆ์รางวัล “คุรุปูชนีย์” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ สพฐ.2559ครู
17นางสาวมาณี คุสิตารองชนะเลิศอันดับ 1 (Best Practice ) โรงเรียนในฝัน ประเภท ครูเรื่อง บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสพม. เขต 182559ครู
18นางสมัชญา ผุดผ่องได้รับรางวัล “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น” สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย2558ผู้บริหาร
19นายภัทรวุฒิ กันศิริได้รับรางวัล “MOE AWARDS” ระดับดีเด่น สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกระทรวงศึกษาธิการ2558ครู
20นางสุนีรัตน์ เบญจมาศรางวัล “คุรุปูชนีย์” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ สพฐ.2558ครู
21นายอดิศักดิ์ รื่นรมย์รางวัล “คุรุปูชนีย์” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ สพฐ.2558ครู
22นางสาวปราณี ขันทีรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา2558ครู
23ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา เชื้อเอี่ยมรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา2558ครู
24นายมาโนช บัวกลิ่นรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา2558ครู
25นางณัฐชนาภัทธ เจียมศิริรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ระดับประเทศ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา2558ครู
26นายชัชนาถ ฉายาชวลิตรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา2558ครู
27นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุลรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา2558ครู
28นางกนกวรรณ เสือศิริรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา2558ครู

รางวัลแต่ละปีการศึกษา

ประเภทรางวัล

ผลการค้นหา: 28 รายการ