ข้อมูลบุคลากร

ปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระ/เพศ ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร213
ภาษาไทย189
คณิตศาสตร์4812
วิทยาศาสตร์21214
สังคมศึกษาฯ31114
พละศึกษา617
ศิลปะ224
การงานอาชีพและเทคโนโลยี3710
ภาษาต่างประเทศ31518
แนะแนว011
เจ้าหน้าที่ต่างๆ235
พนักงานขับรถ202
ลูกจ้างชั่วคราว336
รวม 33 72 105
ข้อมูล ณ วันที่ 24/09/2561