ค้นหา

รางวัลดีเด่น

รางวัลดีเด่นหรือเกรียรติประวัติของนักเรียน โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ที่ ชื่อ - นามสกุล รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปี ระดับ
1นางสาวเนตรชนก ชูบูระเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6สพฐ. 2561ระดับภาคฯ
2. เด็กหญิงภัทรวดี ขันโท 2. เด็กหญิงเขมิกา แก่กลรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3สพฐ.2561ระดับภาคฯ
31. นางสาวชนิภา พ่ออามาตย์ 2. นางสาวสริตา ชูศรีทอรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6สพฐ.2561ระดับภาคฯ
41. นายจักริน สุขเจริญ 2. นางสาวเพชรกมล อินทรวัติเข้าร่วม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6สพฐ. 2561ระดับภาคฯ
51. นางสาวกมลวรรณ เพียรภักดี 2. นางสาวปภัสรา เสนรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6สพฐ. 2561ระดับภาคฯ
61. นางสาวกนกนิภา บุญยั่งยืน 2. นางสาวกุสุมา ไชยรรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6สพฐ.2561ระดับภาคฯ
7นางสาวลิซ่า แตงกลับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6สพฐ.2561ระดับภาคฯ
8นางสาวณัฏฐ์กานดา ชื่นเอี่ยมรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6สพฐ.2561ระดับภาคฯ
91. นางสาวกัญญารัตน์ ไตรมาศ 2. เด็กหญิงจิราพร ดรุรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6สพฐ.2561ระดับภาคฯ
10 เด็กหญิงณภัทร แหยมไทยรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3สพฐ. 2561ระดับภาคฯ
11เด็กหญิงพินทุสร วงษ์พงษ์เข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3สพฐ.2561ระดับภาคฯ
12 นางสาวกันธิชา อินทนิลรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6สพฐ.2561ระดับภาคฯ
13 เด็กชายนนทวิทย์ สุขโสภณเข้าร่วมการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3สพฐ.2561ระดับภาคฯ
141. นางสาวปวันรัตน์ แจ่มจำรัส 2. นางสาวอรชพร ไฉวกรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6สพฐ.2561ระดับภาคฯ
151. เด็กหญิงพิมพ์มาดา ยาทองชุน 2. เด็กหญิงวรกานต์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3สพฐ.2561ระดับภาคฯ
161. นายยศวริศ เพชรรัตน์ 2. นายเชาว์วัฒน์ ยาทองชุนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6สพฐ.2561ระดับภาคฯ
171. นางสาวปณิดา โพธิ์อุดม 2. เด็กหญิงสาธิตา อ่วมเรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3สพฐ.2561ระดับภาคฯ
181. เด็กชายธนภัทร สุ่นสี 2. นางสาววราภรณ์ พึงตัว รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3สพฐ.2561ระดับภาคฯ
19 1. นางสาวปริยากร บานชื่น 2. นางสาวภาวิมล เหรียญรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6สพฐ.2561ระดับภาคฯ
20 1. เด็กชายณัฐพล พลจันทึก 2. เด็กหญิงสิริกร วงษ์รางวัลเหรียญเงิน การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3สพฐ.2561ระดับภาคฯ
21นางสาวชลิตวรรณ เลิศนาการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 ระดับเหรียญทองสพฐ.2560ระดับภาคฯ
22นายวัชระพงษ์ โยธาการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 ระดับเหรียญเงินสพฐ.2560ระดับภาคฯ
23นางสาวเนตรชนก ชูบูระการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 ระดับเหรียญเงินสพฐ.2560ระดับภาคฯ
24เด็กชายธีรภัทร เกิดมณีการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทองแดงสพฐ.2560ระดับภาคฯ
25เด็กหญิงพัชรพร ปกคลุมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทองแดงสพฐ.2560ระดับภาคฯ
26นางสาวณิชมน ทำทองการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ระดับเหรียญเงินสพฐ.2560ระดับภาคฯ
27นางสาวสุพรรษา เกษีการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ระดับเหรียญเงินสพฐ.2560ระดับภาคฯ
28นางสาวสุพรรษา เกษีการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ระดับเหรียญเงินสพฐ.2560ระดับภาคฯ
29นางสาวอารียา ธรรมวงศ์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ระดับเหรียญเงินสพฐ.2560ระดับภาคฯ
30นายจักริน สุขเจริญการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6สพฐ.2560ระดับภาคฯ
31นางสาวเพชรกมล อินทรวัติการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6สพฐ.2560ระดับภาคฯ
32นางสาววริศรา เมธสารการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 ระดับเหรียญทองสพฐ.2560ระดับภาคฯ
33นายภูวิศ ชนะสุนทรการแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 ระดับเหรียญทองสพฐ.2560ระดับภาคฯ
34เด็กหญิงนิชา ใหญ่โสมานังการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทองสพฐ.2559ระดับภาคฯ
35นายนิธาน สงวนนามการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทองสพฐ.2559ระดับภาคฯ
36นางสาวพุธิตา ตบแต่งการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทองสพฐ.2559ระดับภาคฯ
37นายเรืองศักดิ์ คำภิรมย์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6ระดับเหรียญทองสพฐ.2559ระดับภาคฯ
38นางสาวกรรณิกา พิมลการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6สพฐ.2559ระดับภาคฯ
39นายปริญญา อุดมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6สพฐ.2559ระดับภาคฯ
40เด็กหญิงนลินรัตน์ แก้วประเสริฐการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3สพฐ.2559ระดับภาคฯ
41เด็กหญิงนิชา ใหญ่โสมานังการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3ระดับเหรียญทองสพฐ.2559ระดับภาคฯ
42นายนิธาน สงวนนามการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3ระดับเหรียญทองสพฐ.2559ระดับภาคฯ
43นางสาวพุธิตา ตบแต่งการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3ระดับเหรียญทองสพฐ.2559ระดับภาคฯ
44นางสาวจารุพร สังข์สัจจธรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6ระดับเหรียญทองสพฐ.2559ระดับภาคฯ
45นางสาวภวิกา โตสิงห์ราชการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6ระดับเหรียญทองสพฐ.2559ระดับภาคฯ
46นางสาวโชติกา จูชัยการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6ระดับเหรียญทองสพฐ.2559ระดับภาคฯ
47เด็กหญิงชนาพร เครือแสการแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3สพฐ.2559ระดับภาคฯ
48เด็กหญิงณัฐมน นวลจันทร์การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3สพฐ.2559ระดับภาคฯ
49เด็กหญิงมิตรา ไชพิมูรการแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3สพฐ.2559ระดับภาคฯ
50เด็กหญิงณัฐรินญาพร บุญช่วยรางวัลชนะเลิศ เปตอง ประเภททีม 3 คนหญิงรุ่นอายุ 15 ปี เป็นตัวแทนสพม.18 ไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออก ในรายการแข่งขันเปตองเยาวชนไทยไปโอลิมปิคสพม. เขต 182559เขตพื้นที่
51เด็กหญิงสโรชา บุตรน้ำเพชรรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน " กฟภ" แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ( ปีที่ 32 ) ประจำปี 2559การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล แห่งประเทศไทย2559ระดับภาคฯ
52นายรัชชานนท์ ชุมบุญยืนยงการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ (ม.4-6) ระดับเหรียญทองสพฐ.2558ระดับภาคฯ
53นายวันดี ศรีเพ็ญรักการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ (ม.4-6) ระดับเหรียญทองสพฐ.2558ระดับภาคฯ
54นายกิตติศักดิ์ ชมภู่การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ (ม.4-6) ระดับเหรียญทองสพฐ.2558ระดับภาคฯ
55นายรัชชานนท์ ชุมบุญยืนยงการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ (ม.4-6) ระดับเหรียญทองสพฐ.2558ระดับภาคฯ
56นายวันดี ศรีเพ็ญรักการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ (ม.4-6) ระดับเหรียญทองสพฐ.2558ระดับภาคฯ
57นายกิตติศักดิ์ ชมภู่การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ (ม.4-6) ระดับเหรียญทองสพฐ.2558ระดับภาคฯ
58เด็กชายนิชนันท์ แซ่ตั๊นการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3ระดับเหรียญทองสพฐ.2558ระดับภาคฯ
59เด็กหญิงนิชา ใหญ่โสมานังการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3ระดับเหรียญทองสพฐ.2558ระดับภาคฯ
60เด็กหญิงพุธิตา ตบแต่งการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3ระดับเหรียญทองสพฐ.2558ระดับภาคฯ
61นายเรืองศักดิ์ คำภิรมย์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6ระดับเหรียญทองสพฐ.2558ระดับภาคฯ
62นางสาวสุนันทา แสงทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงม.4-ม.6 ระดับเหรียญทองสพฐ.2558ระดับภาคฯ
63นายกษิดิ์เดช โกเลียงการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 ระดับเหรียญทองสพฐ.2558ระดับภาคฯ
64นางสาวสายพิณ ศิลป์ชัยการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ระดับเหรียญทองสพฐ.2558ระดับภาคฯ
65เด็กหญิงชลิตวรรณ เลิศนาการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทองสพฐ.2558ระดับภาคฯ
66เด็กหญิงปัทมา ยิ้มเยื้อนการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทองสพฐ.2558ระดับภาคฯ
67เด็กหญิงโชติกา จูชัยการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทองสพฐ.2558ระดับภาคฯ
68นายกฤต แสงภารา เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไตรมาศเด็กหญิงการแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กม.1-ม.6 ระดับเหรียญเงินสพฐ.2558ระดับภาคฯ
69นายธนวัฒน์ ปู่สุขการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ระดับเหรียญเงินสพฐ.2558ระดับภาคฯ
70นายภคพล ทำนาวาสการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ระดับเหรียญเงินสพฐ.2558ระดับภาคฯ
71นายลัทธพล ดาวงษ์การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ระดับเหรียญเงินสพฐ.2558ระดับภาคฯ
72นายศรายุทธ์ ศิลปะระกอบการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ระดับเหรียญเงินสพฐ.2558ระดับภาคฯ
73นายสหศวรรษ ลิ้มเจริญพันธ์การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทองสพฐ.2558ระดับภาคฯ
74นายอนุภาพ ผ่ามวันญวนการประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ระดับเหรียญเงินสพฐ.2558ระดับภาคฯ
75นายเรืองศักดิ์ คำภิรมย์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6ระดับเหรียญทองสพฐ.2558ระดับภาคฯ
76นางสาวกนกนิภา บุญยั่งยืนการแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 ระดับเหรียญทองสพฐ.2558ระดับภาคฯ
77นางสาวกรรณิกา พิมลการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ระดับเหรียญทองสพฐ.2558ระดับภาคฯ
78นายปริญญา อุดมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6สพฐ.2558ระดับภาคฯ
79เด็กหญิงนลินรัตน์ แก้วประเสริฐการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3สพฐ.2558ระดับภาคฯ

รางวัลแต่ละปีการศึกษา