โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

สีประจำโรงเรียน : เขียว-ขาว อักษรย่อของโรงเรียน : ว.จ.ว. คำขวัญของโรงเรียน : มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน : คิดได้ ทำได้ ใช้ปัญญา คติธรรมของโรงเรียน : ปัญฺญา โลกสฺสมิ ปตฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
ข่าวและกิจกรรม

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 โรงเรียนวังจันทร์วิทยาร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยา นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา และดต.ทวีศักดิ์ ยังให้ผล นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ #ครูสุนารี #ครูเอกองค์ #ครูวิจิตต์ #ครูวิทยา ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ✅ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ✅ ภาพ : งานโสตทัศนูปกรณ์

24 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบวัดระดับทางภาษาจีน 汉语水平考试 (HSK & HSKK) ????????

????恭喜恭喜 ‼️ ✨โรงเรียนวังจันทร์วิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบวัดระดับทางภาษาจีน 汉语水平考试 (HSK & HSKK) ???????? ???? ได้สอบผ่านเกณฑ์ทั้ง 9 คน???????????? ✅ แหล่งข้อมูล/ภาพ : นางสาวธนณัน แจ้งศรีสุข ✅ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

21 ครั้ง
การประเมินชุมนุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

วันที่ 13-14 กันยายน 2566 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวังจันทร์วิทยาได้ดำเนินการประเมินชุมนุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมประเมินชุมนุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ฝึกความรับผิดชอบ รู้จักการแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสการประเมินชุมนุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมประเมินชุมนุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นม และสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ณ หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ✅ แหล่งข้อมูล : นางสาวธนณัน แจ้งศรีสุข ✅ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ✅ ภาพ : งานโสตทัศนูปกรณ์

25 ครั้ง
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติดีในระบบ students care

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติดีในระบบ students care ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ✅ แหล่งข้อมูล : นายณรงค์ฤทธิ์ สมนึก ✅ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ✅ ภาพ : งานโสตทัศนูปกรณ์

23 ครั้ง
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนวังจันทร์วิทยา พ.ศ.2566

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนวังจันทร์วิทยา พ.ศ.2566

36 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง (RILA)

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง (RILA) เข้าศึกษาดูงานการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนตัวอย่างงานนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ✅ แหล่งข้อมูล : นางสาวปภาภัทร อาจวิชัย ✅ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ✅ ภาพ : งานโสตทัศนูปกรณ์

44 ครั้ง
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้กู้ยืมรายใหม่ และลงนามในสัญญา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประจำปี 2566

วันที่ 12 กันยายน 2566 กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้กู้ยืมรายใหม่ และลงนามในสัญญา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายทวีวัฒน์ เบญจมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ความรู้เรื่อง “จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน” และมีนางณัฐชนาภัทธ เจียมศิริ นางสาวศุภรัศมิ์ คำผาย ให้ความรู้เรื่อง "ระเบียบการกู้ยืม และลงนามในสัญญา" ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียน ได้รับอนุมัติกู้ยืม 74 ราย และมีผู้ปกครองร่วมลงนาม 74 ราย ณ ห้องสมุด โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ✅ แหล่งข้อมูล : นางณัฐชนาภัทธ เจียมศิริ ✅ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ✅ ภาพ : งานโสตทัศนูปกรณ์

43 ครั้ง
มอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ✅ แหล่งข้อมูล : นางสาวโกมลชนก สีชาวนา ✅ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ✅ ภาพ : งานโสตทัศนูปกรณ์

54 ครั้ง
โครงการ Support Child ‘s Dream ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เป็นเงิน 60,000 บาท

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอขอบพระคุณ???? คุณสุชามา คุณากร และคณะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ในโครงการ Support Child ‘s Dream ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา จำนวน 60 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท และมอบรางวัลเรียงความ เรื่อง “โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร” จำนวน 4 รางวัล เป็นเงิน 2,000 บาท ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ✅ แหล่งข้อมูล/ภาพ : นางสาวศิริลักษ์ วังทอง ✅ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

48 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ????ในรายการการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออก ประจำปี 2566

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ????ในรายการการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออก ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ???? ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออก เข้าร่วมแข่งขัน ณ จังหวัดสงขลา ✅ ครูผู้ฝึกซ้อม : นายชัชนาถ ฉายาชวลิต และนายวีรศักดิ์ ปกป้อง ✅ แหล่งข้อมูล/ภาพ : นายชัชนาถ ฉายาชวลิต และนายวีรศักดิ์ ปกป้อง ✅ ข่าว : งานประชาสัมพัน

49 ครั้ง
โครงการเปิดโลกทัศน์การศึกษาต่อสู่อาชีพในอนาคต ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 7 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัดโครงการเปิดโลกทัศน์การศึกษาต่อสู่อาชีพในอนาคต ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง นักเรียนได้รับข้อมูล ข่าวสารด้านการศึกษาและอาชีพ เพื่อนําไปวางแผนการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จังหวัดชลบุรี ✅ แหล่งข้อมูล : นายเอกพจน์ พึ่งโต ✅ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ✅ ภาพ : งานโสตทัศนูปกรณ์

50 ครั้ง
ขอขอบคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์คุณปรีชา ดำคลองตัน (รองแฉะ) และทีม 6 ล้อที่นี่วัดใหม่ทุกท่าน ได้สนับสนุนดินจำนวน 50 เที่ยว

โรงเรียนวังจันทร์วิทยาขอขอบคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์คุณปรีชา ดำคลองตัน (รองแฉะ) และทีม 6 ล้อที่นี่วัดใหม่ทุกท่าน ได้สนับสนุนดินจำนวน 50 เที่ยว เพื่อปรับปรุงพื้นที่การเกษตรศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ???? ✅ แหล่งข้อมูล/ภาพ : นางสาวกนิษฐา โสทะ ✅ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

46 ครั้ง

OBEC news

OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news

ข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผลงานรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการ โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
แบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น "ระดับประเทศ" ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
แบบรายงานประวัติและผลงาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้จัดทำ: นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล
ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบสารสนเทศ ระดับชั้น ม.5 ผู้จัดทำ: นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพง
ปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้จัดทำ: ดร.ภิรมย์ ลี้กุล
สื่อนวัตกรรม Together เรื่อง ลิพิด เคมี ม.6 ผู้จัดทำ: นางสาวศิริกมล บุญสนอง
การพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน แบบบูรณาการ ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
สื่อมัลติมีเดียวิชาภาษาจีนจากเว็บแอพพลิเคชั่น Powtoon สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้จัดทำ: นางสาวพิชญาดา สิงหเลิศ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบบริหารจัดการชั้นเรียนแบบ One stop service ผู้จัดทำ: นายพสิษฐ์ธน พรมแดง

แสดงความคิดเห็น

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง