สีประจำโรงเรียน : เขียว-ขาว อักษรย่อของโรงเรียน : ว.จ.ว. คำขวัญของโรงเรียน : มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน : คิดได้ ทำได้ ใช้ปัญญา คติธรรมของโรงเรียน : ปัญฺญา โลกสฺสมิ ปตฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

ข่าวและกิจกรรม

วังจันทร์เกมส์ 65

วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "วังจันทร์เกมส์ 65" ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร เเสงวงศ์กิจ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด ได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

68 ครั้ง
การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้รับเกียรติจากนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิิด "การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ" ในการนี้ต้องขอขอบคุณ ดร.ชยุต พิพัฒฐาดร ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการเขียนบทความวิชาการ และนำไปใช้ในการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่อไป ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

47 ครั้ง
งานประเพณีวิ่งควายชุมแสง ครั้งที่ 42

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยาได้เข้าร่วมงานประเพณีวิ่งควายชุมแสง ครั้งที่ 42 ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบสานกันมาช้านานของพี่น้องชาวชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

53 ครั้ง
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

48 ครั้ง
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

49 ครั้ง
ประเพณีตักบาตรเทโวออกพรรษา

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลชุมแสง หน่วยงานราชการและชุมชนในอำเภอวังจันทร์ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีตักบาตรเทโวออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ตลาดชุมแสง อำเภอวังจันทร์

107 ครั้ง
แสดงความไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอแสดงความไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

113 ครั้ง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน18ปี

ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง #รุ่นอายุไม่เกิน18ปี นักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นตัวแทนจังหวัดระยอง เข้าร่วมแข่งขันรายการกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 2 ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้สิทธิ์เข้าร่วมรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่

108 ครั้ง
แสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู และศิษย์เก่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ครูกรองทิพย์ ครูผุสดี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

109 ครั้ง
อบรมแกนนำ อย.น้อย

วันที่ 16 กันยายน 2565 งานอนามัย โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมแกนนำ อย.น้อย จัดโดยโรงพยาบาลวังจันทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องการทดสอบสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ผัก และผลไม้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

105 ครั้ง
กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์

วันที่ 16 กันยายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนางสมัชญา ผุดผ่อง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ บริเวณอาคาร 1 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

103 ครั้ง
ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8-9 กันยายน 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา นางสมัชญา ผุดผ่อง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู

โรงเรียนปิยชาติพัฒนา จังหวัดนครนายก
โรงเรียนบ้านนาสีดา จังหวัดอำนาจเจริญ
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา จังหวัดนครนายก
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก

เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

198 ครั้ง

OBEC news

OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news

ข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผลงานรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการ โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
แบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น "ระดับประเทศ" ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
แบบรายงานประวัติและผลงาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้จัดทำ: นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล
ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบสารสนเทศ ระดับชั้น ม.5 ผู้จัดทำ: นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพง
ปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้จัดทำ: ดร.ภิรมย์ ลี้กุล
สื่อนวัตกรรม Together เรื่อง ลิพิด เคมี ม.6 ผู้จัดทำ: นางสาวศิริกมล บุญสนอง
การพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน แบบบูรณาการ ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
สื่อมัลติมีเดียวิชาภาษาจีนจากเว็บแอพพลิเคชั่น Powtoon สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้จัดทำ: นางสาวพิชญาดา สิงหเลิศ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบบริหารจัดการชั้นเรียนแบบ One stop service ผู้จัดทำ: นายพสิษฐ์ธน พรมแดง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง