สีประจำโรงเรียน : เขียว-ขาว อักษรย่อของโรงเรียน : ว.จ.ว. คำขวัญของโรงเรียน : มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน : คิดได้ ทำได้ ใช้ปัญญา คติธรรมของโรงเรียน : ปัญฺญา โลกสฺสมิ ปตฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

ข่าวและกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3,5 และ 6

เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3,5 และ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงอาหารโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

45 ครั้ง
ยินดีต้อนรับข้าราชการครู ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ยินดีต้อนรับข้าราชการครู ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายปริญญา กุลจันทึก
วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา
2. นางสาวมนัสวี สรรเสริญ
วิชาเอกคณิตศาสตร์
3. นายปิยะพงษ์ ปัญญาคำ
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
4. นางสาวสุนิศา ศิริแก้ว
วิชาเอกเคมี

42 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สถานศึกษาแห่งใหม่

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู
ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. นางสาวศิริกมล บุญสนอง
2. นางสาวณิชมน พยัคฆ์สนธิ์
3. นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
4. นางสาววาสินี คงนมนาน
5. นางสาวแสงจันทร์ สุนนท์นาม
6. นายวิกรานต์ ไพบูลย์กษาปน์

37 ครั้ง
รองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น

วันที่ 24 เมษายน 2566 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทรจิโรจน์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา และนางสาวกนิษฐา โสทะ ในฐานะผู้แทนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และ ประกาศนียบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (มุขหลัง) ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

39 ครั้ง
ร่วมการประชุมสัมนาทางวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

วันที่ 20 - 23 เมษายน 2566 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา พร้อมด้วยนางสมัชญา ผุดผ่อง และนางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมนาทางวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

40 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองของนักกีฬาวอลเลย์บอล

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร โรงเรียนวังจันทร์วิทยาวิทยา ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อกำหนดนโยบายทิศทาง การบริหารจัดการ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ในการจัดทำทีมกีฬาวอลเลย์บอลให้ประสบความสำเร็จ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

102 ครั้ง
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงานกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงานกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

83 ครั้ง
พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 31 มีนาคม 2566 พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉายพระรูปร่วมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาเกษตรนวัต ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

91 ครั้ง
สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 25-26 มีนาคม 2566 โรงเรียนวังจันทร์วิทยาได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคาร 1 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

99 ครั้ง
โรงเรียนบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยาให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

84 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ "Play and Learn = Plearn English ภาษาอังกฤษสำหรับครูยุคใหม่

วันที่ 20-21 มีนาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "Play and Learn = Plearn English ภาษาอังกฤษสำหรับครูยุคใหม่ " ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา โดยได้รับเกียรติจากนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ โดยเน้นกิจกรรมเป็นหลัก ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

86 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองบัว จังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนบ้านปะโค จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองบัว จังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนบ้านปะโค จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

84 ครั้ง

OBEC news

OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news

ข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผลงานรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการ โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
แบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น "ระดับประเทศ" ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
แบบรายงานประวัติและผลงาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้จัดทำ: นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล
ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบสารสนเทศ ระดับชั้น ม.5 ผู้จัดทำ: นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพง
ปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้จัดทำ: ดร.ภิรมย์ ลี้กุล
สื่อนวัตกรรม Together เรื่อง ลิพิด เคมี ม.6 ผู้จัดทำ: นางสาวศิริกมล บุญสนอง
การพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน แบบบูรณาการ ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
สื่อมัลติมีเดียวิชาภาษาจีนจากเว็บแอพพลิเคชั่น Powtoon สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้จัดทำ: นางสาวพิชญาดา สิงหเลิศ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบบริหารจัดการชั้นเรียนแบบ One stop service ผู้จัดทำ: นายพสิษฐ์ธน พรมแดง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง