สีประจำโรงเรียน : เขียว-ขาว อักษรย่อของโรงเรียน : ว.จ.ว. คำขวัญของโรงเรียน : มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน : คิดได้ ทำได้ ใช้ปัญญา คติธรรมของโรงเรียน : ปัญฺญา โลกสฺสมิ ปตฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
  ระบบสารสนเทศ
  EMIS Data
  บุคลากร
  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
  คณะกรรมการศิษย์เก่า
  ศูนย์ICTโรงเรียนในฝัน
  Enlish Web
  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ติดต่อโรงเรียน
สารสนเทศวิชาการ
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมฯ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
  งานนิเทศ
  งานประกัน
  งานวิจัย
  งานห้องสมุด
  --
วารสารแสงจันทร์
   

- ปีที่ 31 ฉบับที่ 42


วารสารแสงจันทร์ฉบับอื่นๆ

ข้อมูลเผยแพร่(ว.จ.ว.)
  ครูมืออาชีพ 2018
  การบริหารจัดการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีคุณภาพ
โดยใช้ 7-Eleven model
  เขียว-ขาว โมเดล
  การนิเทศแบบวังจันทร์
  นักเรียนพระราชทาน'53
  การประเมินตนเอง(SAR)
- ปี 2556
- ปี 2557
- ปี 2558
- ปี 2559
- ปี 2560
  รายการ Dr.TV (ว.จ.ว.)
  แบบรายงานการผลิตสื่อฯ
  บัญชีสื่อ-นวัตกรรมฯ
-ภาคเรียนที่ 1/2557
-ภาคเรียนที่ 2/2557
-ภาคเรียนที่ 1/2558
  แหล่งเรียนรู้ ร.ร.
ค้นหาข้อมูล
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน <<ดูรูปทั้งหมดคลิกที่นี่
เรื่องเล่า...ชาววังจันทร์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) การเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
โครงการทรูปลูกปัญญา ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล สสวท
คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   
   
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
โรงเรียนสุจริต
  ภาพรวมโครงการ
  โครงการโรงเรียนสุจริต
  ภาพการอบรม
  เว็บไซต์โรงเรียนสุจริต
ร.ร.เศรษฐกิจพอเพียง
  แผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการ ปศพพ.
  ข้อมูลการประเมิน
    -นำเสนอเศรษฐกิจพอเพียง
    -แผ่นพับ
  แผนการจัดการเรียนรู้
  แหล่งการเรียนรู้
  วีดีทัศน์
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เว็บไซต์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
วีดีโอ ว.จ.ว.
  รายการบ่ายนี้มีคำตอบ
  กีฬาสี ปีการศึกษา 2555
  ค่ายลูกเสือ ม.3(2554)
  กีฬาสี ปีการศึกษา 2554
  คอนเสิร์ตBang school tour
  คอนเสิร์ตHappy time 54
  กีฬาสี ปีการศึกษา 2553
  แข่งขันหุ่นยนต์ 53
  คอนเสิร์ตHappy time 53
เมนูบริการ
  ขอใช้ห้องโสตฯ
    - ดูข้อมูลการขอใช้
  บทเรียนออนไลน์
  สมาคมศิษย์เก่า
    - ลงชื่อศิษย์เก่า
    - รายชื่อศิษย์เก่า
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  แบบทดสอบออนไลน์
เอกสารที่น่าสนใจ
  คู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3
  การกำหนดให้ใช้เครื่องหมาย
ตำแหน่งของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

(ภาพประกอบ)
  หลักเกณฑ์และวิธีการ
สั่งให้ครูฯออกจากข้าราชการฯ
  กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการ สั่งให้ครูฯออกจากข้าราชการฯ
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพฯ ของครูฯ
  คู่มือการดำเนินการทางวินัยครูฯ
  กฎ ก.ค.การสั่งพักราชการฯ
Download
  แบบประเมินSDQ
  แบบคำขอใช้ห้องประชุม
- บุคลากรของโรงเรียน
- บุคคลภายนอก
  แบบขอตัดสติ๊กเกอร์
  แบบ รร.1(ขอเครื่องราชฯ)
  แบบเอกสาร
  โปรแกรม B-index
     
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
คุรุสภา เว็บไซต์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา เลขที่ 316 ม.1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โทรศัพท์ 038-666-188 Fax. 038-666-247
..
Webmaster : admin@wangchan.ac.th Last Update : 18 September 2018