การบริหารและภารกิจ


วิสัยทัศน์

สร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต มีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม สู่มาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษามัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย อย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนา ผู้เรียนอย่างรอบด้าน
3. ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานความเป็นไทย
4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต และอาชีพ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียนที่มีทักษะพิเศษให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพเพื่อมุ่งสู่ ความเป็นเลิศ
7. ส่งเสริม พัฒนา ให้นักเรียนสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และมีความสามารถในการ สื่อสารได้
8. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
9. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
10. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
11. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุน การจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1. นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน ด้านวิชาการระดับชาติ
2. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพที่เอื้อ ต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐาน ความเป็นไทย
4. ครู และ บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียน การสอนตามมาตรฐานสากล
5. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. นักเรียนมีทักษะพิเศษให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพเพื่อมุ่งสู่ ความเป็นเลิศ
7. นักเรียนสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และมีความสามารถในการสื่อสาร
8. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
9. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการ ศึกษา และนักเรียน ใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
10. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบ ตามหลักธรรมาภิบาล
11. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามมาตรฐานสากล
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามมาตรฐานสากล
2. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสารถพิเศษเพื่อเข้าสู่ระดับประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริม ให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต
1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ
2. พัฒนาระเบียบวินัย จิตส านึกในการรักษากฎ ระเบียบ
3. พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามหลักวิถีไทย และตามระบบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทำงานที่จำเป็น
5. ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา การรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นตามเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูมืออาชีพ ให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาตาม มาตรฐานสากล
1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ เรียนรู้
2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือ กับชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย ให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้
1. พัฒนาระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
2. ประสานความร่วมมือกับชุมชน และโรงเรียนเครือข่าย
3. พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. มีวินัย
2. แต่งกายดี
3. มารยาทงาม
4. สุขภาพดี
5. มีความเป็นไทย

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ผู้เรียนมีวินัย

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา

อัตลักษณ์โรงเรียน

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

อัตลักษณ์คุณธรรมโรงเรียน

- มีวินัย
- ซื่อสัตย์
- มีความรับผิดชอบ
- พอเพียง