โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

บุคลากรการงานอาชีพ
นางสาวติณณา อภิญ
นางสาวติณณา อภิญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายอภิชัย ชุ่มเย็น
นายอภิชัย ชุ่มเย็น
ครู คศ.1
นายเอกพจน์  พึ่งโต
นายเอกพจน์ พึ่งโต
ครู คศ.1
นางสาวกนิษฐา  โสทะ
นางสาวกนิษฐา โสทะ
ครู คศ.1
นางสาวอรวรรณ  โพธิ์แก้ว
นางสาวอรวรรณ โพธิ์แก้ว
ครูผู้ช่วย
นางสาวพิมพ์ชนก  พรชัยกุล
นางสาวพิมพ์ชนก พรชัยกุล
ครูอัตราจ้าง