โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

บุคลากรคณิตศาสตร์
นางสมจิตต์  มาฆะสิทธิ์
นางสมจิตต์ มาฆะสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวธีรณี  ติยะศิริ
นางสาวธีรณี ติยะศิริ
ครู คศ.3
นางพิชญามณฑน์ วัฒนธัชพงศ์
นางพิชญามณฑน์ วัฒนธัชพงศ์
ครู คศ.3
นายณรงค์ฤทธิ์  สมนึก
นายณรงค์ฤทธิ์ สมนึก
ครู คศ.3
นางสาวเรณู คุณเอนก
นางสาวเรณู คุณเอนก
ครู คศ.3
นางสาวศศิธร โมลา
นางสาวศศิธร โมลา
ครู คศ.2
นายศตพล วรไชย
นายศตพล วรไชย
ครู คศ.1
นางสาวเกียรติสุดา สรรเสริญ
นางสาวเกียรติสุดา สรรเสริญ
ครู คศ.1
นางสาวนุชนาถ พานคำ
นางสาวนุชนาถ พานคำ
ครู คศ.1
นางสาวณัฐริกา สิทธิชัย
นางสาวณัฐริกา สิทธิชัย
ครู คศ.1
นางสาวมนัสวี สรรเสริญ
นางสาวมนัสวี สรรเสริญ
ครู คศ.1
นายปริญญา กุลจันทึก
นายปริญญา กุลจันทึก
ครู คศ.1
นางสาวเกตน์สิรี พรหมทัศน์
นางสาวเกตน์สิรี พรหมทัศน์
ครูผู้ช่วย