โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

บุคลากรนักการภารโรง
นางสาวจรัญญา  ปานเดช
นางสาวจรัญญา ปานเดช
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
นางสาวประทุมพร  สินสมุทร
นางสาวประทุมพร สินสมุทร
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
นางสาวอำพร  ปลดปลิด
นางสาวอำพร ปลดปลิด
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
นายหัด  รุ่งเรือง
นายหัด รุ่งเรือง
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
นายชานนท์  มงคลธรรม
นายชานนท์ มงคลธรรม
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
นายประเทือง บุญประกอบ
นายประเทือง บุญประกอบ
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน