โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

บุคลากรภาษาไทย
นางสุวรรณา   วงศ์นาค
นางสุวรรณา วงศ์นาค
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางอาภรณ์    โสมสอน
นางอาภรณ์ โสมสอน
ครู คศ.3
นายปุญญพัฒน์   เกตุไทย
นายปุญญพัฒน์ เกตุไทย
ครู คศ.2
นางสาวปราณี   ขันที
นางสาวปราณี ขันที
ครู คศ.2
นางสาวกรรณิการ์    ดาวธง
นางสาวกรรณิการ์ ดาวธง
ครู คศ.2
นางพิมพ์ภาสิริ  สายพนัส
นางพิมพ์ภาสิริ สายพนัส
ครู คศ.2
นางสาวธมลวรรณ วุฒิมาก
นางสาวธมลวรรณ วุฒิมาก
ครู คศ.1
นางสาววราลี  สัตบุตร
นางสาววราลี สัตบุตร
ครู คศ.1
นางสาวชวาลณัฏฐ์ มัจฉา
นางสาวชวาลณัฏฐ์ มัจฉา
ครูผู้ช่วย
นางสาวพัชรี  ใจภักดี
นางสาวพัชรี ใจภักดี
ครูอัตราจ้าง