โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

บุคลากรวิทย์และเทคโนฯ
นางรัชนี   หนูน้อย
นางรัชนี หนูน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางวิจิตต์  สุทธิ
นางวิจิตต์ สุทธิ
ครู คศ.3
นางยุภาวดี วัฒนธัชพงศ์
นางยุภาวดี วัฒนธัชพงศ์
ครู คศ.3
นางสมฤดี  ธนโชติกฤตชัย
นางสมฤดี ธนโชติกฤตชัย
ครู คศ.3
นางสาวอรนุช แซ่ตั้ง
นางสาวอรนุช แซ่ตั้ง
ครู คศ.3
นางสาวศิริลักษ์   วังทอง
นางสาวศิริลักษ์ วังทอง
ครู คศ.2
นางสาวกมลชนก อาทรกิจวัฒน์
นางสาวกมลชนก อาทรกิจวัฒน์
ครู คศ.2
นางณัฐชนาภัทธ  เจียมศิริ
นางณัฐชนาภัทธ เจียมศิริ
ครู คศ.2
นางสาวธันยาภรณ์ จุลศักดิ์
นางสาวธันยาภรณ์ จุลศักดิ์
ครู คศ.2
นายญาณินทร์ พวานุวงค์
นายญาณินทร์ พวานุวงค์
ครู คศ.1
นางสาวโกมลชนก สีชาวนา
นางสาวโกมลชนก สีชาวนา
ครู คศ.1
นางสาวฟ้า มะโฮงชัย
นางสาวฟ้า มะโฮงชัย
ครู คศ.1
นางสาวนพรัตน์ ปัญจเมธีสกุล
นางสาวนพรัตน์ ปัญจเมธีสกุล
ครู คศ.1
นางสาวศุภรัสมิ์ คำผาย
นางสาวศุภรัสมิ์ คำผาย
ครู คศ.1
นายศุภฤกษ์ ธรรมโชติ
นายศุภฤกษ์ ธรรมโชติ
ครูผู้ช่วย
นางสาววรดา มะยุโรวาท
นางสาววรดา มะยุโรวาท
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุนิศา ศิริแก้ว
นางสาวสุนิศา ศิริแก้ว
ครูผู้ช่วย
นางสาวมาณี คุสิตา
นางสาวมาณี คุสิตา
ครู คศ.3
นางสาวพัชร์ชรินทร์ เอี่ยมกำแพง
นางสาวพัชร์ชรินทร์ เอี่ยมกำแพง
ครู คศ.2
นายศุภโชค พรชัยกุล
นายศุภโชค พรชัยกุล
ครู คศ.1
นางสุดารัตน์ กุลสวัสดิ์
นางสุดารัตน์ กุลสวัสดิ์
ครู คศ.1
นายปิยะพงษ์ ปัญญาคำ
นายปิยะพงษ์ ปัญญาคำ
ครู คศ.1