โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

บุคลากรศิลปะ
นางสาวลัดดาวัลย์  บ่อคุ้ม
นางสาวลัดดาวัลย์ บ่อคุ้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายวันชาติ บูรณัติ
นายวันชาติ บูรณัติ
ครู คศ.1
นายมานะ  พิมพ์ชัย
นายมานะ พิมพ์ชัย
ครู คศ.1
นางสาวรัชดาภรณ์ ภูละ
นางสาวรัชดาภรณ์ ภูละ
ครู คศ.1
นายณัฐสิทธิ์  จิตเนื่อง
นายณัฐสิทธิ์ จิตเนื่อง
ครูผู้ช่วย
นายวัฒนา  ขวัญอ่อน
นายวัฒนา ขวัญอ่อน
ครูอัตราจ้าง