โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

บุคลากรสังคมศึกษาฯ
นางสาวสุนารี   ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
นางสาวสุนารี   ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายวิทยา  รัตนอร่าม
นายวิทยา รัตนอร่าม
ครู คศ.3
นางสาวเมวิการ์  เกตุนอก
นางสาวเมวิการ์ เกตุนอก
ครู คศ.2
นางสาวรุ่งทิพย์  ยุ่นประยงค์
นางสาวรุ่งทิพย์ ยุ่นประยงค์
ครู คศ.2
นายอนุชา  ฉันงูเหลือม
นายอนุชา ฉันงูเหลือม
ครู คศ.1
นางสาวกนกลักษณ์  เหมือนมาศ
นางสาวกนกลักษณ์ เหมือนมาศ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวอุไรวรรณ  มงคลมาลี
นางสาวอุไรวรรณ มงคลมาลี
ครูอัตราจ้าง
นางสาวกัลวรัตน์  เชื้อเอี่ยม
นางสาวกัลวรัตน์ เชื้อเอี่ยม
ครูอัตราจ้าง