โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

บุคลากรสุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาววราพัณณ์  สัมมาพิสิทธิ์
นางสาววราพัณณ์ สัมมาพิสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภา   เชื้อเอี่ยม
ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภา เชื้อเอี่ยม
ครู คศ.3
นายชัชนาถ   ฉายาชวลิต
นายชัชนาถ ฉายาชวลิต
ครู คศ.2
นายวีรศักดิ์  ปกป้อง
นายวีรศักดิ์ ปกป้อง
ครู คศ.2
นายทรงฤทธิ์  อามาตย์มนตรี
นายทรงฤทธิ์ อามาตย์มนตรี
ครู คศ.1
นายจรัล ห้อยระย้า
นายจรัล ห้อยระย้า
ครู คศ.1
นายอนุวัฒน์  นิลประพัฒน์
นายอนุวัฒน์ นิลประพัฒน์
ครูอัตราจ้าง