โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

บุคลากรอื่น ๆ
นายพงษ์สิทธิ์ มงคลกูล
นายพงษ์สิทธิ์ มงคลกูล
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางสาวอริสา สีสวาท
นางสาวอริสา สีสวาท
เจ้าหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวกฤษณีย์ พันธุ์เสือ
นางสาวกฤษณีย์ พันธุ์เสือ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางชลดา คงประเวช
นางชลดา คงประเวช
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวณัฏฐ์ชณิตา พาสวัสดิ์
นางสาวณัฏฐ์ชณิตา พาสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายปิยะพงศ์ สอาด
นายปิยะพงศ์ สอาด
เจ้าหน้าที่งานเทคนิค
นายณรินทร์ แก้วศิริ
นายณรินทร์ แก้วศิริ
เจ้าหน้าที่งานปกครองนักเรียน
นายวีระ    สุวรรณเดช
นายวีระ สุวรรณเดช
พนักงานขับรถ
นายประมวล    เจริญขำ
นายประมวล เจริญขำ
พนักงานขับรถ