โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

บุคลากรแนะแนว
นางสาวจิราวรรณ  สิงหธรรม
นางสาวจิราวรรณ สิงหธรรม
ครู คศ.1
นางสาวรจเรศ  ระโหฐาน
นางสาวรจเรศ ระโหฐาน
ครูผู้ช่วย