ชื่อ : ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ : เชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก (ปร.ด.)
ตำแหน่งเลขที่ : 86164
เริ่มรับราชการ : วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2524
โรงเรียน : วังจันทร์วิทยา
วันเกิด : วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2503
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
กรม : สำนักงานเคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )
ประวัติการศึกษา :
คุณวุฒิ
สาขา
ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
สถานศึกษา
ปริญญาเอก (ปร.ด.) การบริหารการศึกษา
2553
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา
2544
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี ( ศษ.บ.) การบริหารการศึกษา
2427
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการรับราชการ :
วัน เดือน ปี
ตำแหน่ง
สังกัด
13 พ.ค. 2524
ครูโรงเรียนบ้านเนินไม้หอม
สปอ.แกลง จ.ระยอง
16 มี.ค. 2532
ครูใหญ่โรงเรียนวัดท่ากง
สปอ.แกลง จ.ระยอง
28 ธ.ค. 2534
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดกองดิน สปอ.แกลง จ.ระยอง
1 พ.ย. 2535
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านยางงาม สปอ.แกลง จ.ระยอง
28 ก.ย. 2543
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางงาม สปอ.แกลง จ.ระยอง
16 ต.ค. 2546
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินเขาดิน
สพท.ระยอง เขต 2
17 พ.ย. 2547
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินเขาดิน ระดับ 9 สพท.ระยอง เขต 2
1 ต.ค. 2549
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รร.เขาชะเมาวิทยา สพท.ระยอง เขต 2
11 ธ.ค. 2552
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญรร.วังจันทร์วิทยา
สพท.ระยอง เขต 2
ประสบการณ์การฝึกอบรม :
เรื่อง
วัน เดือน ปี
สถานที่
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาด้านการบริหารการศึกษา
8 – 9 มกราคม 2551
ประเทศสิงคโปร์
สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน
8–11 กรกฎาคม 2551
พัทยา จังหวัดชลบุรี
กฎหมายมหาชน
24–29 สิงหาคม 2551
โรงแรมริเวอร์ไซด์
การพัฒนาสถานศึกษา
16 มีนาคม 2552
จังหวัดระยอง
กลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
17 มีนาคม 2552
จังหวัดระยอง
สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝันและผู้นำการเปลี่ยนแปลง
26–28กรกฎาคม2552
พัทยา จังหวัดชลบุรี
พัฒนาผู้บริหารสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา
18–19 สิงหาคม 2552
จังหวัดจันทบุรี
ผลงานดีเด่น/ผลงานที่ภาคภูมิใจ :
1.ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) (สมศ. รอบที่ 2 )
2. รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสถาบันโรงเรียนไทย TSS 2000 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3. รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับชาติ
4. รางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
5. โรงเรียนต้นแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
6. รางวัลครูเกียรติยศ สาขาผู้บริหารสถานศึกษา ( Teacher Awards )
7. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น ( คุรุสภา )
8. เป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
9. เป็นนักวิจัยโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน
10. เป็นอาจารย์พิเศษประจำศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
11. เป็นคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนจรรยาบรรณของวิชาชีพของคุรุสภา