ชื่อ : ว่าที่เรือตรีวีระพงษ์ ขำเหม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ...
วุฒิการศึกษา : ...
ตำแหน่งเลขที่ : ...
เริ่มรับราชการ : ...
โรงเรียน : วังจันทร์วิทยา
วันเกิด : ...
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
กรม : สำนักงานเคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน :
...
ประวัติการศึกษา :
คุณวุฒิ
สาขา
ปี พ.ศ. ที่ได้รับ
สถานศึกษา
   
 
   
 
ประวัติการรับราชการ :
วัน เดือน ปี
ตำแหน่ง
สังกัด
 
   
ประสบการณ์การฝึกอบรม :
เรื่อง
วัน เดือน ปี
สถานที่
 
 
     
     
 
 
 
 
ผลงานดีเด่น/ผลงานที่ภาคภูมิใจ :
1.
2.
3.
4.
5.