สีประจำโรงเรียน : เขียว-ขาว อักษรย่อของโรงเรียน : ว.จ.ว. คำขวัญของโรงเรียน : มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน : คิดได้ ทำได้ ใช้ปัญญา คติธรรมของโรงเรียน : ปัญฺญา โลกสฺสมิ ปตฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
วารสารแสงจันทร์


วารสารแสงจันทร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 42 เดือนพฤศจิกายน 2561- เดือนมีนาคม 2562 (ฉบับล่าสุด)

ปีที่ 31 ฉบับที่ 42
เดือนพฤศจิกายน 2561- เดือนมีนาคม 2562


ปีที่ 31 ฉบับที่ 41
เดือนพฤษภาคม 2561- เดือนตุลาคม 2561


ปีที่ 30 ฉบับที่ 40
เดือนพฤศจิกายน 2560- เดือนมีนาคม 2561


ปีที่ 30 ฉบับที่ 39
เดือนพฤษภาคม 2560- เดือนตุลาคม 2560


ปีที่ 29 ฉบับที่ 38
เดือนพฤศจิกายน 2559- เดือนมีนาคม 2560


ปีที่ 29 ฉบับที่ 37
เดือนพฤษภาคม 2559- เดือนตุลาคม 2559


ปีที่ 28 ฉบับที่ 36
เดือนพฤศจิกายน 2558- เดือนมีนาคม 2559


ปีที่ 28 ฉบับที่ 35
เดือนพฤษภาคม 2558- เดือนตุลาคม 2558

ปีที่ 27 ฉบับที่ 34
เดือนพฤศจิกายน 2557- เดือนมีนาคม 2558


ปีที่ 27 ฉบับที่ 33
เดือนพฤษภาคม 2557- เดือนตุลาคม 2557
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา เลขที่ 316 ม.1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โทรศัพท์ 038-666-188 Fax. 038-666-247
..
Webmaster : admin@wangchan.ac.th Last Update : 17 May 2019