ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลระบบสารสนเทศ

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด: 1986 คน

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
1. ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ดีมาก
79%
ดี
30%
พอใช้
1%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%

2. ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
ดีมาก
77%
ดี
20%
พอใช้
3%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%

3. ความมีเสถียรภาพของระบบ ฯ สามารถใช้งานอินเตอร์เ็ต(Internet) ได้อย่างต่อเนื่อง
ดีมาก
75%
ดี
23%
พอใช้
2%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%

4. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน แบบ LAN สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
ดีมาก
63%
ดี
35%
พอใช้
2%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%

5. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนแบบ Wirless สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
ดีมาก
72%
ดี
25%
พอใช้
3%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%

6. การรายงานสถานภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทันต่อเหตุการณ์
ดีมาก
74%
ดี
23%
พอใช้
3%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%

7. เนื้อหาเว็บไซตืที่นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
ดีมาก
71%
ดี
28%
พอใช้
1%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%

8. ออบแบบเว็บไซต์ใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
ดีมาก
62%
ดี
35%
พอใช้
3%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%

9. ความสวยงามในการออกแบบเว็บไซต์ การใช้สี และขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม
ดีมาก
65%
ดี
33%
พอใช้
2%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%

10. การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ดีมาก
60%
ดี
35%
พอใช้
5%
น้อย
0%
ควรปรับปรุง
0%

แบบประเมิน