แบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ของโรงเรียน


ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม


ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
เกณฑ์การให้คะแนน
5 หมายถึง ดีมาก
4 หมายถึง ดี
3 หมายถึง พอใช้
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง ควรปรับปรุง
# หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1 ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2 ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
3 ความมีเสถียรภาพของระบบ ฯ สามารถใช้งานอินเตอร์เ็ต(Internet) ได้อย่างต่อเนื่อง
4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน แบบ LAN สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนแบบ Wirless สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
6 การรายงานสถานภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทันต่อเหตุการณ์
7 เนื้อหาเว็บไซตืที่นำเสนอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย
8 ออบแบบเว็บไซต์ใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
9 ความสวยงามในการออกแบบเว็บไซต์ การใช้สี และขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม
10 การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ผลการประเมิน