ข้อมูลจำเพาะ


อักษรย่อ : ว.จ.ว.
ที่ตั้ง : 316 ม.1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
โทรศัพท์ : 0-3866-6247 โทรสาร 0-3866-6247
E-mail : WANGCHAN_SCHOOL@HOTMAIL.COM
Website : http://www.wangchan.ac.th
พื้นที่ : 40 ไร่ 43.4 ตารางวา
วันสถาปนา : วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2523
ตราประจโรงเรียน :
Image
รูปดวงจันทร์มีรัศมีครึ่งดวงอยู่เหนือตัว ว.จ.ว. อยู่ภายในดอกจันทร์
สีประจำโรงเรียน :
Image
เขียนว-ขาว
เขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม ความสงบ
ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสะอาด ความจริงใจ
ปรัชญา : “ คิดได้ ทำได้ ใช้ปัญญา”
คติพจน์ : ปญญา โลกสมิ ปชโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
คำขวัญของโรงเรียน : “มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม”
เพลงประจำโรงเรียน : เพลงมาร์ช ว.จ.ว.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นพิกุล
หลักสูตรที่ใช้ : หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพิ่มเติมสาระ การเรียนรู้ความเป็นสากล