แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน

แบบฝึกหัด

เรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

คำชี้แจง  ให้นักเรียนนำตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าคำที่ถูกต้องไปเติมลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์
 
(a) cilia                 (b) actin                                (c) basal body                     (d) flagellum                       (e) gel   
(f) endoplasm      (g) ectoplasm     (h) microfilament              (i) pseudopodium               (j) kinetosome
(k) dynein            (l) sol                 (m) flagellary  movement     (n) ciliary  movement      
(o) amoeboid  movement                               

การเคลื่อนที่ของอะมีบา จะอาศัยเท้าเทียมหรือ                 (1)                   ซึ่งเป็นการไหลของไซโทพลาซึมที่มีสารกึ่งแข็งกึ่งเหลวที่เรียกว่า            (2)           ของเอกโทพลาซึม (ectoplasm) และสารที่ค่อนข้างเหลวที่เรียกว่า โซล (sol) ของ                 (3)                  เนื่องจากการรวมตัวและการแยกตัวของโปรตีน                (4)                 ซึ่งเป็นส่วนของ                (5)                 ทำให้มีการไหลของไซโทพลาซึมไปในทิศทางที่อะมีบาเคลื่อนที่ไป ลักษณะการเคลื่อนที่จึงเรียกว่า                (6)                  และการเคลื่อนที่แบบนี้ยังพบในเซลล์เม็ดเลือดขาว ซึ่งเรียกว่า ฟาโกไซโทซิส (phagocytosis)              

การเคลื่อนที่ของพารามีเซียม ลักษณะการเคลื่อนที่อาศัย                    (7)                   ที่อยู่รอบลำตัวโบกพัดไปทางด้านหลัง ทำให้ลำตัวของพารามีเซียมเคลื่อนที่ไปข้างหน้า จากการโบกพัดทำให้ลำตัวของพารามีเซียมหมุนไปด้วย การเคลื่อนที่ลักษณะนี้เรียกว่า ____(8)____

การเคลื่อนที่ของยูกลีนาลักษณะการเคลื่อนที่จะอาศัย               (9)                อาจมี 1 หรือ 2 เส้น โดยใช้วิธีพัดโบกไปมา เรียกการเคลื่อนที่แบบนี้ว่า___ (10)____


แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

< กลับหน้าหลัก>