โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

               กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

                               วิชาบัญชีกองทุนหมู่บ้านกับโปรแกรมตารางคำนวณ   

คำอธิบายรายวิชา

ปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้าน แนวทางการบริหารงานกองทุนและที่มากองทุนหมู่บ้านและกองทุนเงินออม    การควบคุมการรับการจ่าย การชำระคืนเงินกู้  การทำบัญชีการบันทึกรายการ  ทะเบียนคุม  และรายงานฐานการเงิน งบดุล

วิธีการวัดและการประเมินผล

  1. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ก่อนเรียน และหลังเรียน)

                                  แบบฝึกปฏิบัติและใบงาน

  2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือ

  1 .แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ก่อนเรียน และหลังเรียน)

                              และแบบฝึกปฏิบัติออกแบบฟอร์มและทำบัญชีในคอมพิวเตอร์

  2 .แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

เกณฑ์การประเมิน

  1. เกณฑ์การประเมินจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ 80 %

  2 .เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม

                            คะแนน 9-10 = ระดับดีเยี่ยม   คะแนน  7-8  = ระดับดี

                 คะแนน 5-6 = ระดับผ่าน          คะแนน  1-4  =   ระดับไม่ผ่าน

       ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ  การทำบัญชีและรายงานกองทุนหมู่บ้าน เพื่อเป็นแนวทางอาชีพที่ใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์การทำงาน  การจัดการระบบบัญชีด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ (Microsoft Excel)  อย่างมีทักษะ และแก้ไขปัญหาเป็น มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ และเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพึ่งพาตนเองในชุมชนหมู่บ้านตนเอง

ครูอัจฉนา  มุลิ

สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาระยองเขต 2

โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อำเภอวังจันทร์

จังหวัดระยอง21210

Phone: 038-666-247

Fax: 081-862-7577

E-mail: muli_achana@hotmail.com

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

สัปดาห์

เนื้อหาวิชาเรียน

จำนวนชั่วโมง

  1

การบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน

แนวทาง การบริหารเงินกองทุนหมู่บ้าน

ปรัชญาเงินกองทุนหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ของเงินกองทุนหมู่บ้าน

โครงสร้างระบบการบริหารจัดการกองทุน

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

แบบฝึกปฏิบัติและใบงาน

     3

2

การควบคุมการรับ-จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้าน

การควบคุมการรับ-จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้าน

หมวดหมู่ทางบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

เครื่องมือโปรแกรมตารางคำนวณ

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

แบบฝึกปฏิบัติและใบงาน

     3

 

  3

ใบสำคัญรับเงินบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ของใบสำคัญรับเงินบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินของกองทุนหมู่บ้าน

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

แบบฝึกปฏิบัติและใบงาน

     3

  4

ใบสำคัญจ่ายบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ของใบสำคัญจ่ายของทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

แบบฟอร์มใบสำคัญจ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้าน

 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

แบบฝึกปฏิบัติและใบงาน

     3

  5

สมุดบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์สมุดบัญชีเงินกู้กองทุนหมู่บ้าน

แบบฟอร์มสมุดบัญชีเงินกู้กองทุนหมู่บ้าน

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

แบบฝึกปฏิบัติและใบงาน

      3

  6

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู้

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู้

แบบฟอร์มทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู้กองทุนหมู่บ้าน

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

แบบฝึกปฏิบัติและใบงาน

     3

  7

บัญชีตารางการชำระคืนเงินกู้

วัตถุประสงค์บัญชีตารางการชำระคืนเงินกู้กองทุนหมู่บ้าน

แบบฟอร์มตารางการชำระคืนเงินกู้กองทุนหมู่บ้าน

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

แบบฝึกปฏิบัติและใบงาน

      3

  8

สรุปรายได้กองทุนหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์สรุปรายได้กองทุนหมู่บ้าน

แบบฟอร์มสมุดบัญชีสรุปรายได้กองทุนหมู่บ้าน

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

แบบฝึกปฏิบัติและใบงาน

     3

  9

สรุปจ่ายกองทุนหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์สมุดบัญชีสรุปรายจ่ายกองทุนหมู่บ้าน

แบบฟอร์มสมุดบัญชีสรุปรายจ่ายกองทุนหมู่บ้านด้วย

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

แบบฝึกปฏิบัติและใบงาน

     3

  10

การลงรายการใบสำคัญ สมุดบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

รายการที่บันทึกในใบสำคัญ และสมุดบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

ลงบันทึกรายการใบสำคัญ และสมุดบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

แบบฝึกปฏิบัติและใบงาน

     3

  11

สมุดบัญชีรับ-จ่ายเงินออมกองทุนเงินหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์สมุดบัญชีรับ-จ่ายเงินออมกองทุนหมู่บ้าน

แบบฟอร์มสมุดบัญชีรับ-จ่ายเงินออมกองทุนหมู่บ้าน

การบันทึกรายการสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้อง

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

แบบฝึกปฏิบัติและใบงาน

      3

  12

สมุดบัญชีเงินฝากสัจจะค่าหุ้นเงินกู้กองทุนหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์สมุดบัญชีเงินฝากสัจจะค่าหุ้นเงินกู้ เงินออมกองทุนหมู่บ้าน

การบันทึกสมุดบัญชีเงินฝากสัจจะค่าหุ้นเงินกู้

การบันทึกรายการสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้อง

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

แบบฝึกปฏิบัติและใบงาน

      3

13

รายงานฐานการเงินกองทุนหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์รายงานการเงินกองทุนหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์รายงานการเงินออมกองทุนหมู่บ้าน

การทำรายงานเงิน งบดุล  เงินกองทุนและเงินออม

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

แบบฝึกปฏิบัติและใบงาน

      4