สีประจำโรงเรียน : เขียว-ขาว อักษรย่อของโรงเรียน : ว.จ.ว. คำขวัญของโรงเรียน : มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ปรัชญาของโรงเรียน : คิดได้ ทำได้ ใช้ปัญญา คติธรรมของโรงเรียน : ปัญฺญา โลกสฺสมิ ปตฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

ข่าวและกิจกรรม

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8-9 กันยายน 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา นางสมัชญา ผุดผ่อง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู

โรงเรียนปิยชาติพัฒนา จังหวัดนครนายก
โรงเรียนบ้านนาสีดา จังหวัดอำนาจเจริญ
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา จังหวัดนครนายก
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก

เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

98 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อุทกภัย)

96 ครั้ง
ประกาศชี้แจงการแอบอ้างของมิจฉาชีพในรูปแบบการทำรูปโปรไฟล์ของครูในโรงเรียนไปใช้ในการหลอกลวง

96 ครั้ง
ค่ายพัฒนาการออกแบบและเทคโนโลยี

วันที่ 1-2 กันยายน 2565 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ได้ดำเนินการจัดโครงการ "ค่ายพัฒนาการออกแบบและเทคโนโลยี" โดยได้รับเกียรติจากนางสมัชญา ผุดผ่อง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธี การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่เป็นสากล และเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

98 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่ด้วย Lean Business Model Canvas

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นำโดยนางสมัชญา ผุดผ่อง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้นำคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นใหม่ด้วย Lean Business Model Canvas จัดโดยสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

96 ครั้ง
การประกวดนวัตกรรม และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้ดำเนินการจัดการประกวดนวัตกรรม และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต (10+2) เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยได้รับเกียรติจากนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี บรรยากาศในการประกวดนวัตกรรมนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมผ่าน VTR เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินอีกด้วย

96 ครั้ง
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 นำโดยนายศักดา สรรเสริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูได้กำหนดจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรับทราบการดำเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายผู้ปกครอง สร้างความสัมพันธ์อันดี และประสานความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

96 ครั้ง
นิเทศ กำกับ ติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศ กำกับ ติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทำทุจริตในลักษณะต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดทำหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียน ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

96 ครั้ง
กิจกรรม Road Show “เพื่อนชุมชน เปิดประตูสู่อนาคต 2022”

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 งานแนะแนว โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Road Show ตามโครงการ “เพื่อนชุมชน เปิดประตูสู่อนาคต 2022” จัดโดยสมาคมเพื่อนชุมชน (5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง) PTT Group ,SCG ,DOW ,BLCP และ GPSC ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

96 ครั้ง
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นำโดยนางวิจิตต์ สุทธิ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวังจันทร์วิทยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

96 ครั้ง
ปฐมนิเทศ และลงนามในสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้เชิญผู้ปกครองและนักเรียนผู้กู้ยืม เข้าร่วมการปฐมนิเทศ และลงนามในสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจ ระเบียบสัญญาการกู้ยืม กรอบวงเงินกู้ยืม ระเบียบการชำระหนี้ และการสร้างจิตสำนึกในการนำเงินไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

96 ครั้ง
กิจกรรมการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชาและสารเสพติด

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู พร้อมด้วยนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชาและสารเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาตั้งแต่การปลูกและโทษพิษภัยของกัญชาและสารเสพติด ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ขอขอบคุณทางโรงพยาบาลวังจันทร์ที่ให้ความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรทางการแพทย์มาให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วยค่ะ

96 ครั้ง

OBEC news

OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news
OBEC news

ข่าวประชาสัมพันธ์


เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ผลงานรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการ โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
แบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น "ระดับประเทศ" ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
แบบรายงานประวัติและผลงาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้จัดทำ: นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล
ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบสารสนเทศ ระดับชั้น ม.5 ผู้จัดทำ: นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพง
ปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้จัดทำ: ดร.ภิรมย์ ลี้กุล
สื่อนวัตกรรม Together เรื่อง ลิพิด เคมี ม.6 ผู้จัดทำ: นางสาวศิริกมล บุญสนอง
การพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน แบบบูรณาการ ผู้จัดทำ: นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
สื่อมัลติมีเดียวิชาภาษาจีนจากเว็บแอพพลิเคชั่น Powtoon สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้จัดทำ: นางสาวพิชญาดา สิงหเลิศ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบบริหารจัดการชั้นเรียนแบบ One stop service ผู้จัดทำ: นายพสิษฐ์ธน พรมแดง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง