โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา


            โรงเรียนวังจันทร์วิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่
- ด้านการบริหารวิชาการ
- ด้านการบริหารงบประมาณ
- ด้านการบริหารงานบุคคล
- ด้านการบริหารทั่วไป
            อาศัยหลักการ "ทุกภาคส่วนในสังคม มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาในลักษณะการกระจายอำนาจหรือรูปแบบการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management:SBM)" ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participativ Management) ใช้คำย่อว่า PM โดยประกอบด้วย ความร่วมมือของทุกคนในโรงเรียน จนบรรลุวัตถุประสงค์ การประสานงานและความรับผิดชอบ ในภาระงานที่รับมอบหมายจนสำเร็จและมีเทคนิคการบริหารโดยใช้ "WANGCHAN MODEL" เป็นรูปแบบการบริหารและทำงานที่ประสบความสำเร็จ